Source code of file oscpmwin/hr.po from the
osCommerce Product Manager for Windows.

Language: "Croatian"
" " *no-translation-available*
"Memory load" "Čitanje Memorije"
"Continue" "Nastavi"
"Show splash..." "Prikaži uvod..."
"Author" "Autor"
"OSCommerce author" "OSCommerce autor"
"Copy email address" "Kopiraj e-mail adresu"
"Copy URL of website" "Kopiraj URL web stranice"
"Close window" "Zatvori Prozor"
"Category name | Enter the category name. Avoid using HTML tags." "Naziv kategorije | Unesite naziv kategorije. Izbjegavajte korištenje HTML tag-ova."
"New file name" "Nova datoteka"
"Subdirectory" "Poddirektorij"
"Upload" "Pošalji"
"Select image file to upload | Click to select the image file to upload." "Odaberi sliku za slanje | Klikni za odabir slike za slanje."
"Image file to upload | This is the path and name of the image file that will be uploaded." "Slika za slanje | Ovo je putanja i naziv datoteke slike koja će biti poslana na server."
"New file name | This is the new name that will be given to the uploaded image file." "Novi naziv datoteke | Ovo je novo ime datoteke kojim će biti nazvana slika poslana na server."
"Format of uploaded image | This is the format the uploaded image will have. Choose JPEG for photographic images and PNG for non-photographic images (like drawings, logos, etc)." "Format poslane slike | Ovo je format koji će posalana slika imati. Odaberi JPEG za slike i PNG za datoteke (poput crteža, logotipa i sl)."
"Format of uploaded image" "Format poslane slike"
"JPEG format (for photographic images, 24 bits)" "JPEG format (za slike, 24 bita)"
"PNG format (for drawings, logos, 8 bits)" "PNG format (za crteže, logotipe, 8 bita)"
"Upload subdirectory | Defines the directory where to store this new image. You can select an existing directory or type the name of a new directory." "Poddirektorij za spremanje | Ovo je naziv podddirektorija za spremanje nove slike. Možete odabrati postojeći ili kreirati novi direktorij."
"Select" "Odaberi"
"RGB hexadecimal color | Sets the hexadecimal number of the exact color you want." "RGB hexadecimal boja | Unos hexadecimalne vrijednosti boje koju želite."
"General" *no-translation-available*
"Save/Load configuration" "Spremi/Učitaj postavke"
"Load configuration | Load the configuration data from a file." "Učitaj postavke | Učitaj postavke iz datoteke."
"Load" "Učitaj"
"Save configuration | Save the configuration to a file." "Spremi postavke | Spremi postavke u datoteku."
"Save" "Spremi"
"Network" "Mreža"
"Web connection options" "Opcije Web spajanja"
"Proxy host" "Naziv Proxy servera"
"Proxy port" "Port Proxy servera"
"Proxy host name | Define the host name or IP number of the proxy server to be used to download the product images. If you don't need a proxy server to browse the web, leave it empty." "Proxy host name | Odredi naziv ili IP adresu proxy servera koji koristiš za skidanje slika proizvoda. Ako ne koristite proxy server za spajanje na Internet, ostavite prazno polje."
"Web proxy TCP port | Define the TCP port number of the web proxy." "Web proxy TCP port | Odredi TCP port broj za web proxy."
"Automatically set proxy configuration | Load the proxy configuration from the system configuration." "Automatski podesi proxy postavke | Učitaj proxy postavke iz postavki sistema."
"Autoconfigure" "Automatski"
"Use web proxy | Enables the use of a web proxy." "Koristi web proxy | Omogućuje korištenje web proxy-ja."
"Use web proxy" "Koristi web proxy"
"When to use the proxy settings | Defines if the proxy settings will be used always, only to contact the server-side script or only when looking for updates." "When to use the proxy settings | Defines if the proxy settings will be used always, only to contact the server-side script or only when looking for updates."
"HTTP options" "HTTP opcije"
"Download speed base" "Brzina preuzimanja"
"Upload script URL" "URL skripte za slanje"
"HTTP connection timeout" "Vrijeme konekcije na bazu je isteklo"
"Username" "Korisničko ime"
"Password" "Zaporka"
"HTTP connection retries" "pokušaja spajanja"
"Download speed base | This value is used only to calculate the estimated download times." "Brzina preuzimanja | Ova vrijednost koristi se za određivanje približnog vremena trajanja preuzimanja."
"Upload script URL | Define the URL of the script used to upload images to the OSCommerce directory. Usually the URL is /catalog/oscpm1_upload.php, but may vary depending on the configuration of OSCommerce." "URL skripte za učitavanje slika | Odredi URL scripte koja se korsti za učitavanje slika na server u OSCommerce direktorij. Standardno URL je /catalog/oscpm1_upload.php, no može varirati ovisno o konfiguraciji (pitati svog administratora)."
"HTTP connection timeout | How many milliseconds to wait before failing the connection to the server-side script server or any other web server." "Vrijeme konekcije na bazu | Koliko milisekundi treba čekati prije ponovnog pokušaja spajanja na server baze podataka."
"Database username | Define the user name to use for connecting to the database server." "Korisničko ime baze podataka | Odredi korisničko ime za spajanje na server baze podataka."
"Database password | Define the password to use for connecting to the database server." "Zaporka baze podataka | Unesi zaporku za spajanje na Server baze podataka."
"Store password in configuration | If enabled, the database password is stored in the Registry and in the exported configuration files, which is more convenient but more insecure. If disabled, the database password will be asked every time you connect to the OSCommerce server." "Spremi zaporku u postavke | Ukoliko uključite zaporka baze podataka biti će pohranjena u Registry i izvezenu konfiguracijsku datoteku, što je lakše za uporabu ali malo nesigurnije za korištenje. Ako ostavite isključeno, svaki puta kod konjekcije na server baze podataka morati ćete uvijeti zaporku."
"Store password in configuration" "Spremi zaporku u postavke"
"Log SQL queries to file | Store all SQL queries with timestamps to a file. Use it for debugging purposes." "Spremi SQL upite u datoteku (LOG) | Spremanje svih SQL upita sa vremenom upita u datoteku. Korisno za otkrivanje pogreški."
"Log SQL queries to file" "Spremi SQL upite u datoteku (LOG)"
"HTTP connection retries | How many times try to connect before failing the connection to the server-side script server or any other web server." "Vrijeme konekcije na bazu | Koliko milisekundi treba čekati prije ponovnog pokušaja spajanja na server baze podataka."
"Compress connection | Compress network traffic. This is useful when using remote link connections, not in a LAN. If you change this option, you need to disconnect and connect again." "Kompresija veze | Kompresija mrežnog prometa. Ovo je korisno za spajanje na udaljenos računalo, u LAN-u nije potrebno koristiti. Ukoliko promijenite ovu postavku potrebno se odspojiti pa nanovo spojiti."
"Compress network traffic" "Kompresija mrežnog prometa"
"Interface" "Sučelje"
"Interface options" "Opcije sučelja"
"Remember visual position | If enabled, the program will start with the same column and window size as the last time you used it." "Zapamti vizualne postavke | Ako je uključeno, program će se pokrenuti sa istim postavkama kolona i prozora kao što su bile kod zadnjeg korištenja."
"Remember windows/columns sizes" "Zapamti prozore/kolone vrijednosti"
"Hot tracking effect | If enabled, the hot track visual effect will be activeted for the category tree and the product listing." "Vruće pračenje | Ako je uključeno, pratiti će kategorije i liste proizvoda i sve promjene."
"Hot track effects" "Postavke vručeg pračenja"
"Single click product loading | If enabled, the list of product will be downloaded for the selected category. This may be a better option for fast network links. If disabled, you will need to double click the category to download the product list. This may be better for slow network links. " "Učitavanje proizvoda jednim klikom | Ako je uključeno, lista proizvoda biti će učitana za odabranu kategoriju što je bolje riješenje za brza mrežna spajanja. Ako je isključeno morati ćete dva puta kliknuti mišem na kategoriju da bi učitali listu proizvoda u njoj, što je bolje riješenje za spore mreže ili spajanje preko Interneta. "
"Show products with one click" "Prikaz proizvoda jednim klikom miša"
"Drag and drop | Enable the drag and drop of products from the product list to the category tree, to move groups of products easily between categories." "Povuci i spusti | Ako je uključeno omogućuje povlačenje i premještanje mišem proizvoda iz kategorije u kategoriju."
"Drag and drop of products" "Povuci i spusti proizvod"
"Use tooltips | If enabled, some options will display a tooltip with additional information when the mouse passes over it." "Uključi alatnog pomoćnika | Ako je uključeno, pojaviti će se dodatne informacije i pomoć kod prelaska mišem preko naredbe."
"Show tooltips." "Prikaži alatnog pomoćnika."
"No sound | Disable all warning sounds." "Bez zvuka | Onemogući sve zvukove upozorenja."
"Be silent (no sounds)." "Budi tiho (bez zvuka)."
"Drag and drop of images | Enable the drag and drop of images from Windows Explorer to the Product Edit window, to select and upload easily the image files of products." "Povuci i spusti sliku | Uključuje povuci i spusti sliku iz Windows Explorera u prozor uređivanja proizvoda, namjenjeno za lak i brz rad sa slikama."
"Drag and drop of images" "Povuci i spusti sliku"
"Donwload images automatically | When editing a product, download the image automatically. If disabled, the user will need to press a button to start the downloading of the image. This may be a better option for slow network links." "Automatski učitaj slike | Kod uređivanja proizvoda učitavanje slika automatsko. Ako je isključeno korisnik treba kliknuti na gumb da učita sliku. Ova je opcija namjenjena upotrebi kod sporih mrežnih veza."
"Download images without asking" "Učitaj slike bez pitanja"
"Don't allow image caching | If enabled, when downloading the product images, the program will ask the web server/web proxy to provide a fresh version, not a cached one. Enable it if you are getting the same old image even when uploading a new one (this may happen with some web proxies)." "Isključen međuspremnik slika | Ako je uključeno, prilikom učitavanja slika program će pitati web server/web proxy za zadnju verziju, a ne verziju iz spremnika. Uključiti ako dobivate staru sliku iako ste poslali novu na server (to se može dogoditi zbog problema sa proxy-jem)."
"Download always the most recent image" "Uvijek učitavaj najnoviju sliku"
"Confirm exiting | Ask the user to confirm the exiting of the program." "Potvrda izlaza | Pitaj korisnika da potvrdi izlazak iz programa."
"Confirm exit" "Potvrdi izlaz"
"Show debug web data | Display the answer got from the web server when uploading image files. This is useful only for debugging purposes." "Prikaži debug web podataka | Prikazuje odgovor web servera kod zahtjeva za spremanje nove slike. Korisno kod problema u radu."
"Show debug web data" "Prikaži debug web podataka"
"Use color stripes in lists | If enabled, the rows of some lists will be displayed in alternate colors for easier reading." "Koristi obojene trake u listama | Ako je uključeno redovi će biti naizmjenično obojeni radi lakšeg čitanja."
"Color stripes in lists" "Obojene trake u listama"
"Cache image listings | If enabled, the image filenames and dirnames from the server will be cached, improving the performance of the application when uploading product images." *no-translation-available*
"Cache image listings" "Potvrdi brisanje slika"
"Center image with a click | When editing a product with multiple images, the clicked image is centered for easy viewing. However this can make more difficult the selection, uploading and reordering of the images." *no-translation-available*
"Center image with click" "Odaberi sliku..."
"Confirm deletions | Ask the user to confirm every deletion operation." "Potvrdi brisanja | Pitaj korisnika za potvrdu svakog brisanja."
"Confirm deletions" "Potvrdi brisanje"
"Confirm drag and drop | Ask the user to confirm every drag and drop operation." "Potvrdi povuci i spusti | Pitaj korisnika za potvrdu svake povuci i spusti operacije."
"Confirm drag and drop" "Potvrdi povuci i spusti "
"Confirm modifications | Ask the user to confirm every modification attempt." "Potvrdi promjene | Pitaj korisnika za potvrdu vakog pokušaja promjene."
"Confirm modifications" "Potvrdi promjene"
"Confirm image uploads | Ask the user to confirm every image upload." "Potvrdi učitavanje slika | Pitaj korisnika za potvrdu svakog učitavanja slika."
"Confirm image uploads" "Potvrdi učitavanje slika"
"Confirm image deletions | Ask the user to confirm every deletion operation on the product images." "Potvrdi brisanje slika | Pitaj korisnika za potvrdu svakog brisanja slike proizvoda."
"Confirm image deletions" "Potvrdi brisanje slika"
"Allow zero price | If enabled, you can enter zero as a valid price for the products." "Dozvoli cijenu 0 (nula) | Ako je uključeno, možete postaviti 0 kao cijenu proizvoda."
"Allow zero price" "Dozvoli cijenu 0 (nula)"
"Allow negative quantity | If enabled, the quantity of a product can be negative." "Dozvoli negativnu vrijednost | Ako je uključeno, količina proizvoda može biti negativna."
"Allow negative quantity" "Dozvoli negativnu vrijednost"
"Allow direct editing of image filename | If enabled, the filename of the image can be modified directly, without uploading any file." "Dozvoli direktnu promjenu naziva slike | Ako je uključeno, naziv slike može se promijeniti direktno, bez slanja datoteke na server."
"Allow direct editing of image filename" "Dozvoli direktnu promjenu naziva slike"
"Load defaults | Reset the user-interface options to the default values." "Učitaj važeče postavke | Vraća postavke korisničkog sučelja na početne vrijednosti."
"Load defaults" "Učitaj postavke"
"Interface 2" "Sučelje 2"
"Language options" "Opcije Jezičnog sučelja"
"User interface language" "Jezik korisničkog sučelja"
"User interface language | Select the language you want to use for the menus, buttons, and other user interface controls." "Jezik korisničkog sučelja | Odaberi jezik koji želiš koristiti za prikaz menija, gumba i ostalih kontrola sučelja."
"Font options" "Opcije Fonta"
"Font | Define what font to use for the user interface controls." "Font | Odredi koji font želiš koristiti za kontrole sučelja."
"Font" "Font"
"Clipboard options" "Postavke međuspremnika (Clipboard)"
"Maximum column size" "Maksimalna veličina kolone"
"Maximum column size | Set the maximum column size allowed when copying to the clipboard in preformated style. Columns wider than this value will be truncated." "Maksimalna veličina kolone | Set the maximum column size allowed when copying to the clipboard in preformated style. Columns wider than this value will be truncated."
"Reports" "Izvještaji"
"PDF author" "Autor"
"Reports options" "Postavke izvještaja"
"Edit report | Display the report-editing window to modify the layout and content of the currently selected report." "Uredi izvještaj | Display the report-editing window to modify the layout and content of the currently selected report."
"Edit" "Urednik"
"Available reports | This is the list of available reports." "Dostupni izvještaji | Ovo je lista dostupnih izvještaja."
"Preview | Shows a testing preview of the currently selected report.." "Pregled | Prikaz probnog pregleda trenutno odabranog izvještaja..."
"Preview" "Pregled"
"Print without preview | If disabled, when requesting a printed report.a preview will be shown first. Otherwise, the report is printed directly to the default printer." "Ispis bez pregleda | Ako je isključeno, prilikom zahtjeva za ispis prvo će biti prikazan pregled. U protivnom ispis će biti poslan direktno na trenutno važeći štampač."
"Print without preview." "Ispis bez pregleda"
"PDF author | The name to set in the Author information of the generated PDFs." *no-translation-available*
"Images" "Slike"
"Image conversion options" "Opcije za konverziju slika"
"Final desired size" "Željena veličina"
"X" "X"
"JPEG quality of images" "JPEG kvaliteta slika"
"Resize images when uploading | If enabled, the images will be resized to thumbnails when uploaded." "Promjena dimenzija slika kod slanja | Ako je uključeno, slike će biti promjenjene na veličinu thumbnail-a kod slanja na server."
"Resize images when uploading" "Promjena dimenzija slika kod slanja"
"Enter the prefered final X (horizontal) size of the uploaded images." "Unesi željenu X (horizontalnu) veličinu slike."
"Enter the prefered final Y (vertical) size of the uploaded images." "Unesi željenu Y (vertikalnu) veličinu slike."
"JPEG quality | Enter the quality of the JPEG conversion. The higher the number, the better the quality but the image size will be higher. The lower the number, the smaller the image, but the quality will be worse. Suggested values for OSCommerce are between 40 and 50." "JPEG kvaliteta | Unesite kvalitetu JPEG konverzije. Što je veći broj, bolja će biti kvaliteta slike, no i veličina datoteke. Što je broj manji, lošija će biti kvaliteta slike i manja veličina datoteke. Preporučena OSCommerce vrijednost je između 40 i 50."
"Pad images | Only valid if aspect ratio is preserved. If enabled, resized images will be padded to fill the surrounding empty space with a color." "Razmak slike | Važeče samo kad je međusobni odnos sačuvan. Ako je uključeno, slike će biti obrubljene praznim prostorom popunjenim bojom."
"Pad images" "Razmak slike"
"Keep aspect ratio | If enabled, the resized images will keep their original aspect-ratio, avoiding distortion." "Zadrži međusobni odnos | Ako je uključeno, slike će zadržati odnos širine i visine i neće doći do deformacije slika."
"Keep aspect ration" "Zadrži međusobni odnos"
"Select padding color | Select the color used to pad the resized images." "Odaberi boju razmaka | Odabir boje za razmak."
"Color" "Boja"
"Current padding color" "Trenutna boja razmaka"
"Image download options" "Opcije preuzimanja slika"
"Images URL" "URL slika"
"OSCommerce product images URL | Define the URL from where the images of products can be downloaded. Usually the directory is /catalog/images, but may vary depending on the configuration of OSCommerce." "OSCommerce URL slika proizvoda | Postavljanje URL-a s kojega se mogu učitati slike proizvoda. Obično je to direktorij /catalog/images, ali može varirati ovisno o konfiguraciji web trgovine (pitati svog administratora ili pogledati u config.php datoteci)."
"External modules" "Vanjski moduli"
"Module connection timeout" "Timeout spajanja na modul"
"Module connection retries" "Broj pokušaja spanja na modul"
"Module connection timeout | How many milliseconds to wait before retrying the connection to the external module." "Vrijeme trajanja pokušaja spajanja | Koliko ms treba čekati prije ponovnog pokušaja spajanja na vanjski modul."
"Module connection retries | How many attempts to do if the connection to the external module fails." "Broj pokušaja spanja na modul | Koliko puta pokušati spajanje na vanjski modul u slučaju da ne uspije."
"Module options" "Postavke modula"
"Delete module configuration | Delete the module configuration." "Obriši postavke modula | Briše postavke modula."
"Delete" "Obriši"
"Available modules | This is the list of available modules already configured." "Dostupni moduli | Ovo je lista dostupnih modula."
"Edit module configuration | Edit the module configuration." "Uredi postavke modula | Urednik postavki modula."
"Add module configuration | Add a new module." "Dodaj konfiguraciju modula | Dodaj novi modul."
"Add" "Dodaj"
"Module name" "Naziv modula"
"Executable file" "Izvršna datoteka"
"Module parameters" "Parametri modula"
"Module TCP port" "TCP port modula"
"Index data (data to send)" "Index podataka (podaci za slanje)"
"Result data (data returned)" "Rezultat podataka (vraćeni podaci)"
"Module name | Defines the common name used to identify this module." "Naziv modula | Određuje ime za identifikaciju modula."
"Command line / hostname | Defines the command line and arguments to be used when invoking the module. If the module is a remote module, it defines the remote IP address. For example, c:\\\\modules\\\\mod.exe param1 param2 param3 param4." "Komadna linija / hostname | Definira command line i argumente koje koristimo kod pozivanja modula. Ukoliko se radi o udaljenom modulu definira se Ip adresa udaljenog računala. Primjera radi, c:\\modules\\mod.exe param1 param2 param3 param4."
"Browse for file | Browse to select the executable file to be called when running the module." "Traži datoteku | Traži izvršnu datoteku koju želiš pokrenuti unutar modula."
"Module parameters | Parameters to be used when running the module." "Postavke modula | Postavke za korištenje modula."
"Module TCP port | Define the TCP port to use to connect with the module." "TCP port Modula | Određuje TCP port koji se koristi za spajanje na modul."
"Just run | Just run the program, do not wait for it to finish." "Samo pokreni | Samo pokreni program, ne čekaj da završi."
"Just run" "Samo pokreni"
"For selected records only | The module is only available if there are selected products records." "Samo odabrani podaci | Modul je dostupan samo ako postoje odabrani podaci."
"For selected records only" "Samo odabrani podaci"
"Module is remote | If enabled, the software will not try to launch a local module but it will try to connect to a module in a remote computer. If this option is enabled, the Command Line-Hostname will be interpreted as an IP address." "Udaljeni modul | Ako je uključeno aplikacija će pokušati pokrenuti spajanje na udaljeno računalo. Ako je opcija uključena Command Line-Hostname će se prikazati kao IP adresa."
"Remote" "Udaljeno"
"Index data | Defines what field to use as index. This means: what data will be send to the module to identify the product." "Index podaci | Određuje koje polje se koristi za indexaciju. To znači koji podatak će se koristiti i posalti modulu za identifikaciju proizvoda."
"Result data | Defines what field the resulting data belongs to. This means: what data will return the module." "Rezultat | Određuje kojem polju pripadaju podaci. To znači koje podatke će vratiti modul."
"Currency name" "Naziv Kategorije"
"Currency code (ISO 4217)" "Kod valute (ISO 4217)"
"Left symbols" "Simbol lijevo"
"Right symbols" "Simbol desno"
"Decimal separator" "Decimalni separator"
"Thousands separator" "Separator tisuća"
"Decimal places" "Akcijska Cijena"
"Value" "Vrijednost"
"Currency name | The common (non-abbreviated) name of the currency." "Naziv valute | Uobičajeni (ne skraćeni) naziv valute."
"Currency left symbols | Characters or symbols to use to the left when displaying numbers with this currency," "Valutni simbol lijevo | Znakovi ili simboli koji se prikazuju lijevo kod prikaza vrijednosti u ovoj valuti."
"Currency right symbols | Characters or symbols to use to the right when displaying numbers with this currency," "Valutni simbol desno | Znakovi ili simboli koji se prikazuju desno kod prikaza vrijednosti u ovoj valuti."
"Decimal separator | Character to separate the integer from the fractional part of a price." "Decimalni separator | Znak koji označuje decimalnu vrijednost valute."
"Thousands separator | Character to separate every three digits of the integer part of a price." "Sparator tisuća| Znak koji označava tisuće u valutnom prikazu."
"Decimal places | How many digits to allow after the decimal separator." "Decimalna mjesta | Koliko znamenaka će se koristiti u decimalnom prikazu."
"Currency value | What is the value of the this currency. The price of each product is multiplied by this value when displaying it to the user." "Vrijednost valute | Kolika je vrijednost u važečoj valuti. Cijena svakog proizvoda umnaža se sa vrijednošću prilikom prikaza."
"Example of this currency formatting." "Primjer formatiranja valutnog prikaza."
"Currency code | The abbreviated code of this currency. Usually you can use the three-letters ISO 4217 code." "Kod valute | Skraćeni kod za valutu. Obično je troslovna oznaka ISO 4217 kod (npr. HRK)."
"Available currencies | List of the currencies available in the osCommerce store." "Dostupni izvještaji | Ovo je lista dostupnih izvještaja."
"Add currency | Add a new currency." "Važeča valuta učitana."
"Edit currency | Edit the currency data." "Važeča valuta učitana."
"Delete currency | Delete the currency from the store." "Obriši valutu | Brisanje valute iz web trgovine."
"Update all exchange rates | Download the current exchange rate of all currencies from an online source." *no-translation-available*
"Update all exchange rates" "Osvježi tečaj valuta."
"Set as default currency | Set the currency as the default for the product prices. Please note that product values will not be changed, only the displayed currency.." "Postavi važeču valutu | Postavljanje važeče valute za prikaz cijena. Obratite pažnju da vrijednosti cijena neće biti promjenjene, samo će se promijeniti valutni prikaz..."
"Set as default" "Učitaj postavke"
"Currency updating list | This list shows the current and updated values of the currencies. Each currency is marked as Equal (the currency does not need updating), Different (the currency will be updated), Unknown (the currency value was not found) and Error (an error ocurred while retrieving its value)." "Lista osvježavanja valute | Ova lista prikazuje trenutne i osvježene vrijednosti valuta. Svaka vrijednost prikazana ja kao Jednaka (valute ne zahtjevaju osvježavanje), Različita (valute će biti osvježene prema tečaju), Nepoznata (vrijednost valuite nije pronađena) i Greška (pojavila se greška prilikom učitavanja valute)."
"Confirm | Press to accept the updating changes." "Potvrdi | Klikni za prihvaćanje usklade promjena."
"Confirm" "Potvrdi"
"License | By using this software you are bound to this software license." "Licenca | Korištenjem ovog programa prihvaćate uvijete licence."
"Connection status | Current status of the connection" "Status veze | Trenutni status veze"
"Connect" "Spajanje na bazu podataka"
"Disconnect" "Odspoji"
"Configure" "Konfiguracija..."
"Exit" "Izlaz"
"Language of products | Choose the language of the products to shown in the product list." "Jezik proizvoda | Odaberi jezik na kojem će se prikazati lista proizvoda."
"Add category" "Dodaj kategoriju"
"Rename category" "Preimenuj kategoriju"
"Delete category" "Obriši kategoriju"
"Refresh product list" "Osvježi listu proizvoda"
"Search" "Traži proizvod..."
"Add product" "Dodaj proizvod"
"Edit product" "Uredi proizvod"
"Delete product" "Obriši proizvod"
"Delete products" "Obriši proizvod"
"Export selected products" "Izvezi listu proizvoda..."
"Print selected products" "Ispiši odabrane proizvode"
"Start the quick search" "Pokreni brzo pretraživanje"
"Quick search | Type any word to look for it in the model, name or description of the products." "Brzo pretraživanje | Upišite bilo koju riječ za traženje u šifri, nazivu ili opisu proizvoda."
"Database" "Baza podataka"
"Configuration..." "Konfiguracija..."
"Catalog" "Katalog"
"Refresh category list" "Osvježi listu kategorija"
"Search product..." "Traži proizvod..."
"Add manufacturer" "Dodaj proizvođača"
"Rename manufacturer" "Promjeni naziv proizvođača"
"Delete manufacturer" "Obriši proizvođača"
"Manage currencies" "Učitavam konfiguracijsku datoteku..."
"Products" "Proizvod"
"Copy product record" "Mjenjam proizvod..."
"Paste product record" "Mjenjam proizvod..."
"Select all products" "Odaberi sve proizvode"
"Copy selected products" "Kopiraj odabrane proizvode"
"Copy selected products as text" "Kopiraj odabrane proizvode kao tekst"
"As preformatted text" "Kao formatirani tekst"
"Export products list..." "Izvezi listu proizvoda..."
"Print selected products to PDF" "Ispiši odabrane proizvode"
"Tools" "Alati"
"Backup database" "Backup baze podataka"
"Display fullscreen" "Puni prikaz"
"SQL log file" *no-translation-available*
"PHP server info" *no-translation-available*
"Help" "Pomoć"
"Check for updates" "Provjeri dostupnost nove verzije"
"Visit our website" "Posjetite web autora"
"Visit the web forums" "Posjetite forume"
"License" "Licenca"
"About..." "Više o..."
"Change feature" "Promijeni karakteristike"
"Change availability" "Promijeni dostupnost"
"Available" "Dostupno"
"Not available" "Nedostupno"
"Change price" "Promijeni cijenu"
"Change special price" "Promijeni akcijsku cijenu"
"Change quantity" "Promijeni količinu"
"Change category" "Promijeni kategoriju"
"Change manufacturer" "Promijeni proizvođača"
"Change model" "Promijeni šifru"
"Change weight" "Promijeni težinu"
"Expand this category" "Proširi ovu kategoriju"
"Collapse this category" "Smanji ovu kategoriju"
"Expand all categories" "Proširi sve kategorije"
"Collapse all categories" "Smanji sve kategorije"
"General product data" "Opći podaci proizvoda"
"Weight" "Težina"
"Special price" "Akcijska Cijena"
"Price (net)" "VPC Cijena (bez PDV)"
"Quantity" "Količina"
"Model" "Šifra"
"Manufacturer" "Proizvođač"
"Category" "Kategorija"
"Tax class" "Porezna vrijednost"
"Availability date" "Datum dostupnosti"
"Creation date" "Datum kreiranja"
"Modification date" "Datum promjene"
"Price (gross)" "MPC Cijena (s PDV-om)"
"Product category | Enter the category of the product. If you left this option empty, the product will not be assigned to any category. The product will be available by searching in OSCommerce, but it won't be found by navigating the categories." "Kategorija proizvoda | Odaberi kategoriju proizvoda. Ako ostavite prazno proizvod neće biti pridodan nijednoj kategoriji. Proizvod će se moći naći pretraživanjem na web-u, ali neće biti prikazan u nijednoj kategoriji."
"Product manufacturer | Set the manufacturer of the product." "Proizvođač | Odaberi naziv proizvođača."
"Product model | Enter the model of the product. You can use letters and numbers." "Šifra proizvoda | Unesi šifru proizvoda. Možete koristiti slova i brojke."
"Quantity on stock | Enter the quantity of this product available on stock." "Količina na stanju | Unesi količinu proizvoda na stanju skladišta."
"Net price | Price before taxes (gross price - taxes)." "Neto cijena | Cijena bez poreza (bez PDV-a)."
"Product special offer price | You can enter a special offer price for this product." "Akcijska cijena | Unesi akcijsku cijenu proizvoda."
"Product weight | Enter the weight of the product." "Težina proizvoda | Unesi težinu proizvoda."
"Is the product for sale? | Set if the product is available or not for sale." "Želite prikaz ili ne? | Podesite prikaz proizvoda, ako proizvod trenutno ne želite prikazati ostavite isključeno."
"Tax class | Select the tax class that will be applied to the product." "Porezna vrijednost | Odaberite poreznu vrijednost koja će biti dodana na cijenu proizvoda."
"Currency used to store this value." "Valuta za spremanje vrijednosti."
"Availability date | Set the date the product will be available for sale." "Datum dostupnosti | Postavi datum kada će proizvod biti dostupan za prodaju."
"Creation date | Shows the date the product record was created." "Datum unosa | Prikazuje datum kada je proizvod unešen u bazu."
"Modification date | Shows the date the product record was last modified." "Datum izmjene | Prikazuje datum zadnje promjene podatka."
"Gross price | Price after taxes (net price + taxes)." "MPC | Cijena s PDV-om."
"Product description" "Opis proizvoda"
"Name" "Naziv"
"Description" "Opis"
"URL" "URL"
"Viewed" "Pregledano"
"Product name | Enter the product name. Avoid using HTML tags." "Naziv proizvoda | Unesi naziv proizvoda. Ne koristite HTML tag-ove."
"Product description | Enter the description of the product for this language. You can enter HTML tags if desired." "Opis proizvoda | Unesi opis proizvoda za odabrani jezik prikaza. Ako želite možete koristiti HTML tag-ove."
"Product's site URL | Enter the URL of the manufacturer site of this product." "URL stranice proizvoda | Unesi URL stranice proizvoda na web-u proizvođača."
"Viewed | How many times this product has been viewed in this language." "Pregledano | Podatak o broju pregleda ovog proizvoda od strane web posjetitelja."
"Strip HTML tags | Deletes the HTML code in the Name and Description fields." "Makni HTML tag-ove | Briše HTML code u poljima Naziva i Opisa proizvoda."
"Strip HTML" "Makni HTML"
"Product image" "Slika proizvoda"
"Clear the image list cache." "Odaberi sliku..."
"Estimated download time for a dialup connection." "Procjenjeno vrijeme učitavanja za dialup vezu."
"Image dimensions and file size." "Dimenzije slike i datoteke."
"Download product image | Press to download the image from the web server." "Učitaj sliku proizvoda | Klikni za učitavanje slike sa web servera."
"Download image" "Učitaj sliku"
"Stop download | Press to stop the downloading of the image from the web server." "Prekini učitavanje | Kliknite Prekid za prekid učitavanja slike sa web servera."
"Stop dowload" "Prekid učitavanja"
"Delete product image | Press to delete the image file from the web server and to clear the image filename from the product record." "Obriši sliku proizvoda | Klikni za brisanje dateoteke slike sa web servera i brisanje naziva slike iz podatka o proizvodu u bazi podataka."
"Delete image" "Obriši sliku"
"Upload product image | Press to upload an image file to the web server." "Potraži sliku | Klikni na Spremi za slanje i spremanje slike na web server."
"Upload image" "Potraži sliku"
"DEBUG | This frame contains the latest response from the web server." "DEBUG | Ovaj okvir sadržava trenutne odgovore web servera."
"Select product image | Press to select an image file already available in the web server." "Odaberi sliku proizvoda | Klikni za odabir slike koja se već nalazi na web serveru."
"Select image" "Odaberi sliku"
"File name of image | Enter the URL of the product's image." "Naziv slike | Unesi URL slike proizvoda."
"File name of image." "Naziv datoteke slike."
"Unlink product image | Press to clear the image filename from the product record. The image file will not be deleted.from the web server." "Odvoji sliku proizvoda | Press to clear the image filename from the product record. The image file will not be deleted.from the web server."
"Unlink image" "Odvoji sliku proizvoda"
"Download all images | Press to download all images at the same time." "Učitaj sliku proizvoda | Klikni za učitavanje slike sa web servera."
"Download all images" "Preuzimanje svih slika"
"Disable this debug listing" "Isključi debug prikaz"
"Click to cancel the process..." "Kliknite za prekid postupka..."
"Cancel" "Odustani"
"Confirm | Press to accept the synchronization changes." "Potvrdi | Klikni za prihvaćanje usklade promjena."
"Module execution information | Show the information data given by the executed module." "Informacije o izvršenju modula | Prikazuje informacije koje šalje modul koji ste pokrenuli."
"Synchronization list | This list shows the matching, not matching and unchanged items requested to the external module." "Lista usklade | Ovdje se prikazuju odgovarajući, neodgovarajući i nepromijenjeni podaci dobiveni putem vanjskog modula."
"Copy list to clipboard" "Kopiraj listu u međuspremnik"
"Copy different records to clipboard" "Kopiraj različite zapise u međuspremnik"
"Copy equal records to clipboard" "Kopiraj iste zapise u međuspremnik"
"Copy unknown records to clipboard" "Kopiraj nepoznate zapise u međuspremnik"
"Copy not allowed records to clipboard" "Kopiraj nedozvoljene zapise u međuspremnik"
"Product category | Set to restrict the search to products in a given category." "Kategorija proizvoda | Postavi za ograničenje traženja proizvoda samo u odabranoj kategoriji."
"Product manufacturer | Set to restrict the search to products from a given manufacturer." "Proizvođač | Uključi za ograničenje pretrage proizvoda samo za odabranog proizvođača."
"Product model | Set to search based on the model string. You can use incomplete strings. For example, P132 would match SWP132-9." "Šifra proizvoda | Uključi za ograničenje pretrage po šifri proizvoda. Moguće je koristiti nepotpune šifre. Npr. P132 će odgovariti sa SWP132-9."
"Product name | Set to search based on the product name. You can use incomplete strings. For example, RADIO would match PORTABLE RADIO WITH AM/FM." "Naziv proizvoda | Uključi za ograničenje pretrage proizvoda po nazivu. Moguće je koristiti nepotpune nazive. Npr. RADIO će odgovarati sa PORTABLE RADIO WITH AM/FM."
"Product description | Set to search based on the product description. You can use incomplete strings." "Opis proizvoda | Uključi za ograničenje pretrage po opisu proizvoda. Moguće je koristiti nepotupne vrijednosti."
"Search based on special price | You can set it to search only those products with or without special price." "Pretraživanje po akcijskoj cijeni | Uključi za traženje proizvoda koji imaju ili nemaju akcijsku cijenu."
"Search based on special price" "Pretraživanje po akcijskoj cijeni "
"No matter the special price" "ignoriraj akcijsku cijenu"
"Only those without special price" "samo proizvodi bez akcijske cijene"
"Only those with special price" "samo proizvodi sa akcijskom cijenom"
"Search based on image | You can set it to search only those products with or without an image. Note that this option will not check if the image actually exist on the web server." "Pretraživanje po slici | Uključi za pretraživanje proizvoda koji imaju ili nemaju sliku. Napomena - ova opcija neće provjereavati da li se slika stvarno nalazi na serveru - ukoliko prijavi sliku a ne prikaže ju znači da je slika upisana u bazu podataka, ali ne postoj ina serveru!"
"Search based on image" "Pretraživanje po slici"
"No matter the image" "ignoriraj sliku"
"Only those without image" "samo proizvodi bez slike"
"Only those with image" "samo proizvodi sa slikom"
"Search based on availability | You can set it to search only available or unavailable products." "Pretraživanje po dostupnosti | Uključi za pretraživanje prema dostupnosti proizvoda."
"Search based on availability" "Pretraživanje po dostupnosti"
"No matter the availability" "ignoriraj dostupnost"
"Only those not available" "samo nedostupni"
"Only those available" "samo dostupni"
"SQL Log | This is the conent of the SQL log file." *no-translation-available*
"Clear" "Boja"
"Memory usage:" "Iskorištena memorija:"
"About " "Više o"
"To be used with" "Koristiti sa "
"Language files translated by" "Jezične datoteke izradio"
"Connected store:" "Spajanje na bazu podataka"
"Detected osCommerce extensions:" "Pronađeni osCommerce dodaci:"
"Detected osCommerce database tables:" "Pronađeni osCommerce dodaci:"
"Upload product image" "Učitaj sliku proizvoda"
"Image files" "Datoteke slika"
"All files (*.*)" "Sve datoteke (*.*)"
"Uploading image file..." "Učitavam sliku proizvoda..."
"Choose a color..." "Odaberi boju..."
"Settings of " "Postavke za "
"Do you want to contribute with a translation in your native language?" "Želite li pomoći sa prijevodom na Vašem jeziku?"
"It is very easy, and you don't have to be a programmer to do it." "Vrlo je lako, i ne morate biti programer da bi napravili prijevod."
"Please visit the website for more information." "Molimo posjetite web stranice autora za detaljnije informacije."
"For all web connections" "Za sve web konekcije"
"For OSCPM script only" "Samo za OSCPM skriptu"
"To check updates only" "Samo za provjeru nove verzije"
"Configuration files" "Konfiguracijske datoteke"
"Saving configuration file..." "Spremam konfiguracijsku datoteku..."
"Loading configuration file..." "Učitavam konfiguracijsku datoteku..."
"Cannot find the proxy settings automatically." "Ne mogu automatski postaviti PROXY."
"The font will change until you restart the application." "Font će se promijeniti prilikom slijedećeg pokretanja programa."
"Error while editing report" "Greška prilikom uređivanja izvještaja"
"Test data" "Testni podaci"
"Are you sure you want to delete this module configuration?" "Jeste li sigurni da želite obrisati postavke ovog modula?"
"Executable files" "Izvršne datoteke"
"Choosing module file..." "Odabir datoteke modula..."
"Missing or wrong data." "Podaci oštečeni ili nedostajući."
"Module configuration" "Konfiguracija modula"
"Currency configuration" "Konfiguracija..."
"The currency value cannot be zero." "Vrijednost valute ne može biti nula."
"The currency name cannot be empty." "Naziv valute ne može biti prazan."
"The currency code cannot be empty." "Kod valute ne može biti prazan."
"Currencies management" "Urednik valuta"
"Are you sure you want to delete this currency?" "Jeste li sigurni da želite obrisati postavke ovog modula?"
"This currency is the default currency. It cannot be deleted." "Ova valuta je važeča. Ne može se brisati!"
"Are you sure you want to change this currency?" "Jeste li sigurni da želite obrisati postavke ovog modula?"
"Getting exchange rates..." "Učitavam listu Poreza..."
"Loading currency list..." "Učitavam konfiguracijsku datoteku..."
"There was an error while downloading the exchange rates from the server." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"Are you sure you want to set this currency as the default?" "Jeste li sigurni da želite obrisati postavke ovog modula?"
"Currency update confirmation" "Potvrda osvježavanja Valute"
"Currency" "Valuta"
"Old value" "Stara vrijednost"
"New value" "Nova vrijednost"
"Yes" "Da"
"No" "Ne"
"Superb quality" "Super kvaliteta"
"Good quality" "Dobra kvaliteta"
"Normal quality" "Normalna kvaliteta"
"Average quality" "Prosječna kvaliteta"
"Bad quality" "Loša kvaliteta"
"License of " "Licenca od "
"Connecting to database..." "Spajanje na bazu..."
"Enter the database password" "Unesi zaporku baze"
"Detecting extensions..." "Učitavam listu Poreza..."
"Connecting..." "Spajam se na modul..."
"There was an error while trying to get the PHP configuration from the server." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"Loading configuration list..." "Učitavam konfiguracijsku datoteku..."
"Loading language list..." "Učitavam listu Jezika..."
"Loading category list..." "Učitavam Listu kategorija..."
"Loading manufacturers list..." "Učitavam listu Proizvođača..."
"Loading taxes list..." "Učitavam listu Poreza..."
"Rendering..." "Podešavam..."
"There was an error while trying to get the osCommerce addons list." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"Disconnecting..." "Odspoji"
"ID" "ID"
"Price" "Cijena"
"Image" "Slika"
"products" "proizvod(a)"
"???" "???"
"Mem:" "Memorija:"
"There was an error while loading the category list." "Pojavila se greška tijekom učitavanja datoteke."
"There was an error while loading the manufacturers list." "Pojavila se greška tijekom učitavanja datoteke."
"There was an error while loading the languages list." "Pojavila se greška tijekom učitavanja datoteke."
"There was an error while loading the product list for this category." "Pojavila se greška tijekom učitavanja datoteke."
"There was an error while loading the tax list." "Pojavila se greška tijekom učitavanja datoteke."
"DEFAULT" "VAŽEČE"
"There was an error while loading the configuration list." "Pojavila se greška tijekom učitavanja datoteke."
"Loading product list..." "Osvježavam listu proizvoda."
"Loading product list." "Osvježavam listu proizvoda."
"Searching product..." "Traži proizvod..."
"Do you really want to update this product?" "Jeste li sigurni da želite promijeniti ovaj Proizvod?"
"Updating product data..." "Osvježavam bazu Proizvoda..."
"Preparing update query..." "Mjenjam kategoriju..."
"Deleting general product data..." "Brišem proizvod..."
"There were errors while trying to delete one or more product images." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"Adding product record..." "Dodajem proizvod..."
"Updating availability..." "Osvježavam dostupnost..."
"Type the new price (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):" "Unesi novu cijenu (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):"
"Change price for products" "Promjeni cijenu za proizvode"
"Change price for product " "Promjeni cijenu proizvoda"
"Updating prices..." "Osvježavam cijene..."
"Zero value not allowed." "Vrijednost 0 nije dozvoljena."
"Type the new special price (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%, 0 to disable):" "Unesi novu akcijsku cijenu (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%, 0 za isključenje):"
"Change special price for products" "Promjena akcijske cijene za proizvode"
"Change special price for product " "Promjena akcijske cijene proizvoda"
"Updating special prices..." "Osvježavam akcijske cijene..."
"Type the new quantity (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):" "Unesi novu količinu (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):"
"Change quantity for products" "Promjena količine proizvoda"
"Change quantity for product " "Promjeni količinu za proizvod(e)"
"Updating quantity..." "Mjenjam količine..."
"Negative value not allowed." "Negativna vrijednost nije dozvoljena."
"Select the new manufacturer:" "Odaberi novog proizvođača:"
"Change manufacturer for products" "Promijeni proizvođača ovog proizvoda "
"Change manufacturer for product " "Promjena proizvođača za proizvod "
"Updating manufacturer..." "Mjenjam proizvođača..."
"Select the new category:" "Odaberi novu kategoriju:"
"Change category for products" "Promijeni kategoriju ovog proizvoda "
"Change category for product " "Promjena kategorije za proizvod "
"Updating category..." "Mjenjam kategoriju..."
"Do you want to move these products to category " "Želite li preseliti ove proizvode u kategoriju"
"Change model for product " "Promjena šifre proizvoda"
"Type the new model:" "Unesi novu šifru:"
"Updating model..." "Osvježavam cijene..."
"Change weight for product " "Promjena težine proizvoda"
"Type the new weight:" "Unesi novu težinu:"
"Updating weight..." "Mjenjam količine..."
"THIS IS A SPECIAL DEBUG-VERSION. Use it only to report crashes and fatal errors. DO NOT DISTRIBUTE. The full open-source version can be found in the website." "OVO JE SPECIJALNA DEBUG-VERZIJA. Korištenje samo za izvještaje o rušenju programa ili fatalnim greškama. NE DISTIBUIRAJTE OVU VERZIJU. Potpuna open-source verzija nalazi se na web stranicama."
"Do you really want to quit the " "Jeste li sigurni da želite izaći iz "
"Do you really want to delete the selected products?" "Jeste li sigurni da želite obrisati ovaj proizvod?"
"Deleting product..." "Brišem proizvod..."
"Saving product..." "Brišem proizvod..."
"Product ID" "ID Proizvoda"
"Category ID" "ID Kategorije"
"Category name" "Naziv Kategorije"
"Manufacturer ID" "ID Proizvođača"
"Manufacturer name" "Proizvođač"
"Product name" "Naziv Proizvoda"
"Text record files" "Datoteka tekstualne liste"
"Exporting product list..." "Izvozim listu proizvoda..."
"Error while exporting product list" "Greška prilikom izvoza liste proizvoda"
"Error while printing product list" "Greška prilikom ispisa liste proizvoda"
"Acrobat Reader files" *no-translation-available*
"Printing product list to PDF..." "Izvozim listu proizvoda..."
"Printing to PDF" *no-translation-available*
"Type the subject of the PDF file:" *no-translation-available*
"Change date" "Datum promjene"
"Times viewed" "Broj pregleda"
"Do you really want to delete this category?" "Da li zaista želite obrisati ovu kategoriju?"
"Deleting category record..." "Brišem podatak kategorije..."
"Add new category" "Dodaj novu kategoriju"
"Enter the name of the new category and its translations." "Unesi naziv nove kategorije i njenih prijevoda."
"Adding category record..." "Dodajem podatak nove kategorije..."
"Enter the new name of the category and its translations." "Unesi novi naziv kategorije i njenih prijevoda."
"Getting single category data..." "Učitavam podatke kategorije..."
"Do you really want to update this category name?" "Jeste li sigurni da želite promijeniti naziv ove kategorije?"
"Updating category record..." "Mijenjam podatak kategorije..."
"Updating category record.." "Mijenjam podatak kategorije..."
"Adding category record.." "Dodajem podatak nove kategorije..."
"Adding category descriptions.." "Brišem opis kategorije..."
"Searching parent category.." "Brišem kategoriju..."
"Moving categories from category.." "Premještanje kategorije u kategoriju..."
"Deleting category record.." "Brišem podatak kategorije..."
"Deleting category descriptions.." "Brišem opis kategorije..."
"Moving products from category.." "Premještam proizvode iz kategorije..."
"Checking for updates..." "Provjeri dostupnost nove verzije"
"There is a new version available. Do you want to download it?" "Postoji nova verzija. Želite li ju preuzeti?"
"There is not a new version available." "Ne postoji novija verzija."
"Cannot contact the software website. Check your network connection and proxy settings." "Ne mogu kontaktirati web server. Provjerite mrežene postavke i postavke proxy servera."
"Add new manufacturer" "Dodaj novog proizvođača"
"Type the name of the new manufacturer (avoid using HTML tags):" "Unesi naziv novog proizvođača (ne koristiti HTML tag-ove):"
"Adding manufacturer record..." "Dodajem proizvođača..."
"Adding manufacturer data..." "Mjenjam proizvođača..."
"Adding manufacturer extra data..." "Mjenjam proizvođača..."
"Select the manufacturer to rename:" "Odaberi proizvođača za promjenu naziva:"
"Edit the name of the manufacturer (avoid using HTML tags):" "Uredi naziv proizvođača (ne koristiti HTML tag-ove):"
"Do you really want to update this manufacturer name?" "Jeste li sigurni da želite promijeniti naziv ovog proizvođača?"
"Updating manufacturer record..." "Mjenjam proizvođača..."
"You must select a valid manufacturer." "Potrebno je odabrati važečeg proizvođača."
"Select the manufacturer to delete (all products by this manufacturer will be reassigned to a null manufacturer):" "Odaberite proizvođača za brisanje (svim proizvodima ovog proizvođača biti će dodijeljen status nepoznatog proizvođača):"
"Do you really want to delete this manufacturer?" "Jeste li sigurni da želite obrisati ovog Proizvođača?"
"Deleting manufacturer record..." "Brišem podatak kategorije..."
"Do you really want to download a database backup of the store?" "Jeste li sigurni da želite preuzeti sigurnosnu kopiju baze podataka?"
"This operation may take a few minutes." "Ova operacija može potrajati do nekoliko minuta."
"Getting database backup..." "Učitavam sigurnosnu kopiju baze..."
"Backup files" "Sigurnosna kopija datoteka"
"Saving database backup..." "Spremam sigurnosnu kopiju baze..."
"There was an error while trying to request a backup to the server." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"Adding currency record..." "Dodajem podatak nove kategorije..."
"Deleting currency record..." "Brišem podatak kategorije..."
"Updating currency record..." "Mijenjam podatak kategorije..."
"There was an error while loading the database table names." "Pojavila se greška tijekom učitavanja datoteke."
"I will continue as normal." *no-translation-available*
" bytes" " bytova"
"There was an error while trying to connect to the server-side script." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"Please check it is installed and check your proxy settings." "Molimo provjerite instalaciju i svoje proxy postavke."
"General script error." *no-translation-available*
"The script failed and could not even report the error." *no-translation-available*
"There was an error while trying to connect to the web file." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"This could be a temporary failure in the web server. Please, try later." *no-translation-available*
"But also could be a misconfiguration; please check your proxy settings." "Molimo provjerite instalaciju i svoje proxy postavke."
"Integrity check failed, the returned data was corrupted." *no-translation-available*
"The version of the server-side script is wrong." "Niste unijeli cijenu proizvoda."
"Skripta oscpm1_upload.php je u pogrešnoj verziji. Molimo instalirajte verziju koja je došla s ovom aplikacijom."
"The server image directory cannot be found." *no-translation-available*
"The password is not correct." "Baza podataka nije spojena"
"There has been an error while trying to get the server password." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"The server has blocked any connection from this IP address after too many login failures." *no-translation-available*
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"The requested file cannot be found." "Vrijednost valute ne može biti nula."
"There has been an error deleting the file (the file was not deleted)." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"There has been an error deleting the file." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"There has been an error while uploading the file (the uploaded file was not found)." "Pojavila se greška tijekom učitavanja datoteke."
"There has been an error while uploading the file (the uploaded file could not be moved)." "Pojavila se greška tijekom učitavanja datoteke."
"There has been an error while uploading the file (the uploaded file already exists)." "Pojavila se greška tijekom učitavanja datoteke."
"There has been an error while uploading the file." "Pojavila se greška tijekom učitavanja datoteke."
"There has been an error while trying to get the exchange rates (the remote server did not answered)." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"There has been an error while trying to get the exchange rates (the currency code is invalid)." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"There has been an error while trying to get the exchange rates (no currency code was specified)." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"Empty database query." *no-translation-available*
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script (PHP has not support for MySQL)." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script (cannot find database parameters in the server)." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script (the database link was lost)." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"Error in SQL query." *no-translation-available*
"Unknown error." *no-translation-available*
"The name of the product is missing." "Niste unijeli naziv proizvoda."
"The quantity of the product cannot be negative." "Količina proizvoda ne može biti negativna."
"The price of the product is missing." "Niste unijeli cijenu proizvoda."
"Downloading image..." "Učitaj sliku"
"Converting image..." "Spajam se na modul..."
"secs" "sek"
"kbps" "kbps"
"k" "k"
"Double-click to show full-size image..." "Dvoklik za puni prikaz..."
"Deleting image..." "Obriši sliku"
"There was an error while deleting the file." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"Getting list of directories..." "Učitavam Listu kategorija..."
"There was an error while downloading the image directory listing." "Pojavila se greška prilikom učitanja slika."
"Deleting old image..." "Brišem proizvod..."
"Uploading image..." "Učitavam sliku proizvoda..."
"There was an error while uploading the file." "Pojavila se greška tijekom učitavanja datoteke."
"There was an error while deleting the old image." "Pojavila se greška tijekom brisanja datoteke."
"The product image has been changed but the product record has not been updated." "Slika je promijenjena ali podatak u bazi nije osvježen."
"Getting image list..." "Učitavam listu Poreza..."
"There was an error while downloading the images listing." "Pojavila se greška tijekom učitavanja datoteke."
"Select the image image..." "Odaberi sliku..."
"Select the image for the product:" "Odaberi sliku proizvoda:"
"There was an error while getting image files list." "Pojavila se greška prilikom učitanja slika."
"PHP configuration on server" "Podešavanje završeno."
"Click to close..." "Klikni za zatvaranje..."
"Connecting to module..." "Spajam se na modul..."
"Exchanging with module..." "Razmjena podataka sa modulom..."
"Disconnecting from module..." "Odspajam se sa modula..."
"Done with the module." "Izvršavanje modula završeno."
"Module error!" "GREŠKA u modulu!"
"Synchronization with external module" "Usklađivanje sa vanjskim modulom"
"Index value" "vrijednost Index-a"
"Updating products database..." "Osvježavam bazu Proizvoda..."
"Done updating database." "Završeno je osvježavanje baze."
"Unknown sync product" "Nepoznati podatak"
"Unchanged sync product" "Nepromijenjeni podatak"
"Different sync product" "Različit podatak"
"Invalid sync product" "Nedozvoljeni podatak"
"Search product" "Traži Proizvod"
"SQL query log" *no-translation-available*
"lines"
 
 
NA fum/lmd: 2007.07.15
Copyright ©1994-2019 by Mario A. Valdez-Ramírez.
no siga este enlace / do not follow this link