Source code of file oscpmwin/nl.po from the
osCommerce Product Manager for Windows.

Language: "Dutch"
" " *no-translation-available*
"Memory load" "Geheugen Laden"
"Continue" "Doorgaan"
"Show splash..." "Toon splash..."
"Author" "Auteur"
"OSCommerce author" "OSCommerce auteur"
"Copy email address" "Kopieer email adres"
"Copy URL of website" "Kopieer URL van website"
"Close window" "Sluit venster"
"Category name | Enter the category name. Avoid using HTML tags." "Categorie naam | Geef een Categorie naam. Vermijdt het gebruik van HTML tags."
"New file name" "Nieuwe bestandsnaam"
"Subdirectory" "Submap"
"Upload" "Upload"
"Select image file to upload | Click to select the image file to upload." "Selecteer een afbeelding om te uploaden | Klik om de afbeelding voor upload te selecteren."
"Image file to upload | This is the path and name of the image file that will be uploaded." "Afbeelding voor upload | Dit is het pad en de naam van de afbeelding voor upload."
"New file name | This is the new name that will be given to the uploaded image file." "Nieuwe bestandsnaam | Dit is de nieuwe naam voor de geuploade afbeelding."
"Format of uploaded image | This is the format the uploaded image will have. Choose JPEG for photographic images and PNG for non-photographic images (like drawings, logos, etc)." "Format van de geuploade afbeelding | Dit is het format dat de geuploade afbeelding zal krijgen. Kies JPEG voor fotografische afbeeldingen en PNG voor niet-fotografische afbeeldingen (zoals tekeningen, logos, etc)."
"Format of uploaded image" "Format van de geuploade afbeelding"
"JPEG format (for photographic images, 24 bits)" "JPEG format (voor fotografische afbeeldingen, 24 bits)"
"PNG format (for drawings, logos, 8 bits)" "PNG format (voor tekeningen, logos, 8 bits)"
"Upload subdirectory | Defines the directory where to store this new image. You can select an existing directory or type the name of a new directory." "Upload submap | Definieert de map waar de nieuwe afbeelding wordt opgeslagen. U kunt een bestaande map kiezen of de naam van een nieuwe map intypen."
"Select" "Selecteer"
"RGB hexadecimal color | Sets the hexadecimal number of the exact color you want." "RGB hexadecimale kleur | Stelt het hexadecimale nummer in van de exacte kleur die u wilt."
"General" *no-translation-available*
"Save/Load configuration" "Opslaan/Laden configuratie"
"Load configuration | Load the configuration data from a file." "Laad configuratie | Laad de configuratie data vanuit een bestand."
"Load" "Laden"
"Save configuration | Save the configuration to a file." "Opslaan configuratie | Sla de configuratie op in een bestand."
"Save" "Opslaan"
"Network" "Netwerk"
"Web connection options" "Web verbindings opties"
"Proxy host" "Proxy host"
"Proxy port" "Proxy poort"
"Proxy host name | Define the host name or IP number of the proxy server to be used to download the product images. If you don't need a proxy server to browse the web, leave it empty." "Proxy host naam | Definieer de host naam of het IP adres van de proxy server die gebruikt wordt om product afbeeldingen te downloaden. Als u geen proxy server nodig heeft om op het Web te surfen laat het dan leeg."
"Web proxy TCP port | Define the TCP port number of the web proxy." "Web proxy TCP poort | Definieer het TCP poort nummer van de web proxy."
"Automatically set proxy configuration | Load the proxy configuration from the system configuration." "Proxy instellingen automatisch configureren | Laad de proxy configuratie vanuit de systeem configuratie."
"Autoconfigure" "Autoinstellen"
"Use web proxy | Enables the use of a web proxy." "Gebruik web proxy | Schakelt gebruik van web proxy aan."
"Use web proxy" "Gebruik web proxy"
"When to use the proxy settings | Defines if the proxy settings will be used always, only to contact the server-side script or only when looking for updates." "When to use the proxy settings | Defines if the proxy settings will be used always, only to contact the server-side script or only when looking for updates."
"HTTP options" "HTTP Opties"
"Download speed base" "Download snelheden basis"
"Upload script URL" "Upload script URL"
"HTTP connection timeout" "HTTP verbinding timeout"
"Username" "Gebruikersnaam"
"Password" "Wachtwoord"
"HTTP connection retries" "Verbindings pogingen"
"Download speed base | This value is used only to calculate the estimated download times." "Download snelheden basis | Deze waarde wordt alleen gebruikt om de geschatte downloadtijd te berekenen."
"Upload script URL | Define the URL of the script used to upload images to the OSCommerce directory. Usually the URL is /catalog/oscpm1_upload.php, but may vary depending on the configuration of OSCommerce." "Upload script URL | Definieer de URL van het script dat gebruikt wordt om afbeeldingen te uploaden naar de OSCommerce map. Meestal is de URL /catalog/oscpm1_upload.php, maar kan anders zijn afhankelijk van de OSCommerce configuratie."
"HTTP connection timeout | How many milliseconds to wait before failing the connection to the server-side script server or any other web server." "HTTP verbinding timeout | Hoeveel milliseconden wachten voordat de verbinding wordt vebroken als de verbinding met het server side script of elke andere web server mislukt."
"Database username | Define the user name to use for connecting to the database server." "Database gebruikersnaam | Definieer de gebruikersnaam om met de database server te verbinden."
"Database password | Define the password to use for connecting to the database server." "Database wachtwoord | Definieer het te gebruiken wachtwoord voor de verbinding met de database server."
"Store password in configuration | If enabled, the database password is stored in the Registry and in the exported configuration files, which is more convenient but more insecure. If disabled, the database password will be asked every time you connect to the OSCommerce server." "Sla wachtwoord op in de configuratie | Indien actief dan wordt het database wachtwoord opgeslagen in het Register en in de geexporteerde configuratie bestanden, wat handiger is maar minder veilig. Indien uitgeschakeld dan wordt elke keer indien u verbinding maakt met de OSCommerce server het wachtwoord gevraagd."
"Store password in configuration" "Sla het wachtwoord op in de configuratie"
"Log SQL queries to file | Store all SQL queries with timestamps to a file. Use it for debugging purposes." "Log SQL queries naar bestand | Sla alle SQL queries met tijdstempel op in een bestand. Gebruik dit voor debuggen.."
"Log SQL queries to file" "Log SQL queries naar bestand"
"HTTP connection retries | How many times try to connect before failing the connection to the server-side script server or any other web server." "HTTP verbinding timeout | Hoeveel milliseconden wachten voordat de verbinding wordt vebroken als de verbinding met het server side script of elke andere web server mislukt."
"Compress connection | Compress network traffic. This is useful when using remote link connections, not in a LAN. If you change this option, you need to disconnect and connect again." "Comprimeer verbinding | Comprimeer database netwerkverkeer. Dit is handig voor remote verbindingen, niet in een LAN. Indien u deze optie wijzigt moet de verbinding verbroken en vervolgens weer hersteld worden."
"Compress network traffic" "Comprimeer database netwerkverkeer"
"Interface" "Interface"
"Interface options" "Interface opties"
"Remember visual position | If enabled, the program will start with the same column and window size as the last time you used it." "Herinner visuele positie | Indien ingeschakelt zal het programma in dezelfde kolom starten met hetzelfde formaat venster als na het laatste gebruik."
"Remember windows/columns sizes" "Herinner windows/kolommen afmetingen"
"Hot tracking effect | If enabled, the hot track visual effect will be activeted for the category tree and the product listing." "Hot tracking effect | Indien ingeschakeld zal het hot track visueel effect geactiveerd worden voor de categorie structuur en de product lijsten."
"Hot track effects" "Hot track effecten"
"Single click product loading | If enabled, the list of product will be downloaded for the selected category. This may be a better option for fast network links. If disabled, you will need to double click the category to download the product list. This may be better for slow network links. " "Enkele klik product laden | Indien ingeschakeld zal met een enkele muisklik een lijst van producten worden gedownload van de geselecteerde categorie. Dit kan een betere optie zijn voor snelle netwerk verbindingen. Indien uitgeschakeld moet u dubbel klikken om de product lijst te downloaden. Dit zal beter zijn voor trage Netwerk verbindingen."
"Show products with one click" "Toon product met één klik"
"Drag and drop | Enable the drag and drop of products from the product list to the category tree, to move groups of products easily between categories." "Slepen en plakken | Maak het mogelijk om met slepen en plakken groepen producten van dezelfde categorie te verplaatsen naar andere categoriën."
"Drag and drop of products" "Slepen en plakken van producten"
"Use tooltips | If enabled, some options will display a tooltip with additional information when the mouse passes over it." "Toon gereedschap tips | Indien ingeschakeld wordt een gereedschap tip getoond met aanvullende informatie wanneer de muisaanwijzer er over beweegt."
"Show tooltips." "Toon gereedschap tips."
"No sound | Disable all warning sounds." "Geluid Uit | Schakel alle waarschuwingssignalen uit."
"Be silent (no sounds)." "Stil (geen geluiden)."
"Drag and drop of images | Enable the drag and drop of images from Windows Explorer to the Product Edit window, to select and upload easily the image files of products." "Sleep en plak afbeeldingen | Schakel de optie om afbeeldingen de slepen en plakken vanuit het Windows Explorer venster naar het producten invoerscherm om op een makkelijke manier afbeelding bestanden van producten te uploaden."
"Drag and drop of images" "Sleep en Plak afbeeldingen"
"Donwload images automatically | When editing a product, download the image automatically. If disabled, the user will need to press a button to start the downloading of the image. This may be a better option for slow network links." "Download afbeeldingen automatisch | Indien een product gewijzigd wordt automatisch de bijbehorende afbeelding downloaden. Indien uitgeschakeld zal de gebruiker de knop moeten gebruiken om het downloaden van de afbeelding te starten. Dit zal een betere optie zijn voor trage netwerken."
"Download images without asking" "Download afbeeldingen zonder vragen"
"Don't allow image caching | If enabled, when downloading the product images, the program will ask the web server/web proxy to provide a fresh version, not a cached one. Enable it if you are getting the same old image even when uploading a new one (this may happen with some web proxies)." "Afbeelding Caching niet toestaan | Indien ingeschakeld zal bij het downloaden van afbeeldingen door het programma aan de server/webproxy gevraagd worden om de nieuwste versie te sturen, niet één vanuit het cache geheugen. Indien ingeschakeld wordt dezelfde oude afbeelding getoond zelfs als er een nieuwe afbeelding is geupload (dit kan gebeuren bij sommige web proxies)."
"Download always the most recent image" "Altijd de meest recente afbeelding downloaden"
"Confirm exiting | Ask the user to confirm the exiting of the program." "Afsluiten Bevestigen | Vraag de gebruiker het afsluiten van het programma te bevestigen."
"Confirm exit" "Afsluiten Bevestigen"
"Show debug web data | Display the answer got from the web server when uploading image files. This is useful only for debugging purposes." "Toon debug web data | Laat het antwoord zien van de webserver indien er afbeeldings bestanden worden geupload. dit is handig voor foutafhandelings doeleinden."
"Show debug web data" "Toon debug web data"
"Use color stripes in lists | If enabled, the rows of some lists will be displayed in alternate colors for easier reading." "Gebruik gekleurde balken in de lijsten | Indien ingeschakeld zullen de rijen van enkele rijen worden weergegeven in een alternatieve kleur voor het leesgemak."
"Color stripes in lists" "Gekleurde balken in de lijst"
"Cache image listings | If enabled, the image filenames and dirnames from the server will be cached, improving the performance of the application when uploading product images." *no-translation-available*
"Cache image listings" "Bevestig afbeelding verwijderen"
"Center image with a click | When editing a product with multiple images, the clicked image is centered for easy viewing. However this can make more difficult the selection, uploading and reordering of the images." *no-translation-available*
"Center image with click" "Selecteer de afbeelding afbeelding..."
"Confirm deletions | Ask the user to confirm every deletion operation." "Verwijderen Bevestigen | Vraag de gebruiker elke verwijdering te bevestigen."
"Confirm deletions" "Verwijderen Bevestigen"
"Confirm drag and drop | Ask the user to confirm every drag and drop operation." "Slepen en Plakken bevestigen | Vraag de gebruiker elke sleep en plak handeling te bevestigen."
"Confirm drag and drop" "Slepen en Plakken bevestigen"
"Confirm modifications | Ask the user to confirm every modification attempt." "Aanpassen Bevestigen | Vraag de gebruiker elke aanpassing te bevestigen."
"Confirm modifications" "Aanpassen Bevestigen"
"Confirm image uploads | Ask the user to confirm every image upload." "Bevestig afbeelding uploads | Vraag de gebruiker om uploaden van elke afbeelding te bevestigen."
"Confirm image uploads" "Bevestig afbeelding uploads"
"Confirm image deletions | Ask the user to confirm every deletion operation on the product images." "Bevestig afbeelding verwijderen | Vraag de gebruiker om het verwijderen van afbeeldingen te bevestigen."
"Confirm image deletions" "Bevestig afbeelding verwijderen"
"Allow zero price | If enabled, you can enter zero as a valid price for the products." "Nulprijs toestaan | Indie ingeschakeld kunt u een 0 invoeren als geldige prijs voor de producten."
"Allow zero price" "Nulprijs toestaan"
"Allow negative quantity | If enabled, the quantity of a product can be negative." "Negatieve aantallen toestaan | Indien ingeschakeld mogen de aantallen van een product negatief zijn"
"Allow negative quantity" "Negatieve aantallen toestaan"
"Allow direct editing of image filename | If enabled, the filename of the image can be modified directly, without uploading any file." "direct wijzigen van afbeeling bestandsnaam toestaan | Indien ingeschakeld kan de bestandsnaam van de afbeelding direct worden gewijzigd zonder een bestand te uploaden."
"Allow direct editing of image filename" "Direct wijzigen van afbeelding bestandsnaam toestaan"
"Load defaults | Reset the user-interface options to the default values." "Standaard instellingen laden | De gebruikersinterface herstellen naar de standaard waarden."
"Load defaults" "Laad standaard"
"Interface 2" "Interface 2"
"Language options" "Taal opties"
"User interface language" "Taal gebruikersinterface"
"User interface language | Select the language you want to use for the menus, buttons, and other user interface controls." "Taal gebruikersinterface | Selecteer de taal die u wenst voor de te gebruiken menu's, knoppen en andere interface besturingen."
"Font options" "Lettertype Opties"
"Font | Define what font to use for the user interface controls." "Lettertype | Definieer welk lettertype te gebruiken voor de gebruikersinterface besturingselementen."
"Font" "Lettertype"
"Clipboard options" "Klembord opties"
"Maximum column size" "Maximum kolom afmeting"
"Maximum column size | Set the maximum column size allowed when copying to the clipboard in preformated style. Columns wider than this value will be truncated." "Maximum kolom afmeting | Stel de maximum toegestane kolom afmeting in wanneer wordt gekopieerd vanaf het klembord in een gepreformateerde stijl."
"Reports" "Rapporten"
"PDF author" "Auteur"
"Reports options" "Rapporten Opties"
"Edit report | Display the report-editing window to modify the layout and content of the currently selected report." "Wijzig rapport | Het rapport editing-venster weergeven om de layout en de inhoud van het huidig geselecteerde rapprt aan te passen."
"Edit" "Wijzigen"
"Available reports | This is the list of available reports." "Beschikbare rapporten | Dit is een lijst met beschikbare rapporten."
"Preview | Shows a testing preview of the currently selected report.." "Voorbeeld | Laat een proef voorbeeld zien van het geselecteerde rapport.."
"Preview" "Voorbeeld"
"Print without preview | If disabled, when requesting a printed report.a preview will be shown first. Otherwise, the report is printed directly to the default printer." "Afdrukken zonder voorbeeld | Indien uitgeschakeld zal wanneer een rapport wordt afgedrukt eerst een voorbeeld worden getoond. Indien ingeschakeld wordt het rapport direct op de standaard printer afgedrukt"
"Print without preview." "Afdrukken zonder voorbeeld"
"PDF author | The name to set in the Author information of the generated PDFs." *no-translation-available*
"Images" "Afbeeldingen"
"Image conversion options" "Afbeelding conversie opties"
"Final desired size" "Uiteindelijk gewenste afmeting"
"X" "X"
"JPEG quality of images" "JPEG kwaliteit van afbeeldingen"
"Resize images when uploading | If enabled, the images will be resized to thumbnails when uploaded." "Formaat wijzigen | Indien ingeschakeld zullen de afbeeldingen van fomaat gewijzigd worden naar thumbnails indien ze worden geupload."
"Resize images when uploading" "Formaat wijzigen"
"Enter the prefered final X (horizontal) size of the uploaded images." "Voer de uiteindelijk gewenste X (horizontaal) maat in van de te uploaden afbeeldingen."
"Enter the prefered final Y (vertical) size of the uploaded images." "Voer de uiteindelijk gewenste Y (verticaal) maat in van de te uploaden afbeeldingen."
"JPEG quality | Enter the quality of the JPEG conversion. The higher the number, the better the quality but the image size will be higher. The lower the number, the smaller the image, but the quality will be worse. Suggested values for OSCommerce are between 40 and 50." "JPEG kwaliteit | Voer de kwaliteit in van de JPEG conversie. Hoe hoger het getal des te beter de kwaliteit van de afbeelding maar de afbeelding zal groter zijn. Hoe lager het getal dan zal de afbeelding kleiner zijn maar de kwaliteit wordt slechter. Geadviseerde waarden voor OSCommerce zijn tussen 40 en 50."
"Pad images | Only valid if aspect ratio is preserved. If enabled, resized images will be padded to fill the surrounding empty space with a color." "Opvullen afbeeldingen| Alleen geldig indien aspect ratio wordt behouden. Indien uitgeschakeld zullen de van formaat gewijzigde afbeeldingen worden opgevuld om de lege ruimte rond de afbeelding op te vullen met een kleur."
"Pad images" "Opvullen afbeeldingen"
"Keep aspect ratio | If enabled, the resized images will keep their original aspect-ratio, avoiding distortion." "Aspect ratio behouden | indien ingeschakeld zullen de van formaat gewijzigde afbeeldingen hun originele aspect ratio behouden om verstoring tegen te gaan."
"Keep aspect ration" "Aspect ratio behouden"
"Select padding color | Select the color used to pad the resized images." "Selecteer opvul kleur | Selecteer de kleur om van formaat gewijzigde afbeeldingen op te vullen."
"Color" "Kleur"
"Current padding color" "Huidige opvul kleur"
"Image download options" "Afbeelding Download Opties"
"Images URL" "Afbeelding URL"
"OSCommerce product images URL | Define the URL from where the images of products can be downloaded. Usually the directory is /catalog/images, but may vary depending on the configuration of OSCommerce." "OSCommerce product afbeelding URL | Definieer de URL vanwaar de product afbeeldingen kunnen worden gedownload. Meestal is dit de map /catalog/images maar kan varieëren afhankelijk van de OSCommerce configuratie."
"External modules" "Externe modules"
"Module connection timeout" "Module verbinding timeout"
"Module connection retries" "Module verbindingspogingen"
"Module connection timeout | How many milliseconds to wait before retrying the connection to the external module." "Module verbinding timeout | Hoeveel milliseconden moet er gewacht worden voor dat opnieuw verbinding wordt gemaakt met de externe module."
"Module connection retries | How many attempts to do if the connection to the external module fails." "Module verbindingspogingen| Hoeveel pogingen mogen er gedaan worden als de verbinding met de externe module mislukt."
"Module options" "Module opties"
"Delete module configuration | Delete the module configuration." "Verwijder de module configuratie | De configuratie van de module verwijderen."
"Delete" "Verwijder"
"Available modules | This is the list of available modules already configured." "Beschikbare modules | Dit is een lijst met beschikbare modules die al geconfigureerd zijn."
"Edit module configuration | Edit the module configuration." "Wijzig module configuratie | Wijzig de module configuratie."
"Add module configuration | Add a new module." "Toevoegen module configuratie | Voeg een nieuwe module toe."
"Add" "Toevoegen"
"Module name" "Module naam"
"Executable file" "Uitvoerbaar bestand"
"Module parameters" "Module parameters"
"Module TCP port" "Module TCP poort"
"Index data (data to send)" "Index data (data te verzenden)"
"Result data (data returned)" "Resulaten data (data teruggestuurd)"
"Module name | Defines the common name used to identify this module." "Module naam | Definieert de gebruikelijke naam die gebruikt wordt om de module te identificeren."
"Command line / hostname | Defines the command line and arguments to be used when invoking the module. If the module is a remote module, it defines the remote IP address. For example, c:\\\\modules\\\\mod.exe param1 param2 param3 param4." "Opdrachtregel/hostnaam | Definieert de opdrachtregel en de argumenten die gebruikt moeten worden om de module aan te spreken. Indien de module een remote module is zal het een remote IP adres instellen. Bijvoorbeeld, c:\\modules\\mod.exe param1 param2 param3 param4."
"Browse for file | Browse to select the executable file to be called when running the module." "Blader naar bestand | Blader om het uitvoerbare bestand te selecteren wanneer de module wordt uitgevoerd."
"Module parameters | Parameters to be used when running the module." "Module parameters | Parameters die gebruikt worden om de module te starten."
"Module TCP port | Define the TCP port to use to connect with the module." "Module TCP poort | Definieert de TCP poort die gebruikt wordt om met de module te verbinden."
"Just run | Just run the program, do not wait for it to finish." "Alleen starten | Start alleen het programma, wacht niet tot het klaar is."
"Just run" "Alleen starten"
"For selected records only | The module is only available if there are selected products records." "Alleen voor selecteerde records | De module is alleen beschikbaar indien er geselecteerde product records zijn."
"For selected records only" "Alleen voor geselecteerde records"
"Module is remote | If enabled, the software will not try to launch a local module but it will try to connect to a module in a remote computer. If this option is enabled, the Command Line-Hostname will be interpreted as an IP address." "Module is remote | Indien ingeschakeld zal de software niet proberen een lokale module te starten maar zal trachten met een module op een remote computer te verbinden, Als deze optie is ingeschakeld zal de Opdrachtregel-Hostnaam geinterpreteerd worden als een IP adres."
"Remote" "Remote"
"Index data | Defines what field to use as index. This means: what data will be send to the module to identify the product." "Index data | Definieert welk veld er gebruikt wordt als index. Dit betekent: welke data zal er verzonden worden naar de module om het product te identificeren."
"Result data | Defines what field the resulting data belongs to. This means: what data will return the module." "Resultaten data | Definieert welk veld toebehoort aan de resultaten data. Dit betekent: welke data zal de module terugsturen."
"Currency name" "Valuta naam"
"Currency code (ISO 4217)" "Valuta code (ISO 4217)"
"Left symbols" "Linker symbolen"
"Right symbols" "Rechter symbolen"
"Decimal separator" "Decimaal scheidings teken"
"Thousands separator" "Duizental scheidings teken"
"Decimal places" "Decimaal plaatsen"
"Value" "Waarde"
"Currency name | The common (non-abbreviated) name of the currency." "Valuta naam | de algemene (niet afgekorte) naam van de valuta."
"Currency left symbols | Characters or symbols to use to the left when displaying numbers with this currency," "Valuta linker symbolen | Tekens of symbolen die worden gebruikt die links worden weergegeven bij de getallen met deze valuta,"
"Currency right symbols | Characters or symbols to use to the right when displaying numbers with this currency," "Valuta rechter symbolen | Tekens of symbolen die worden gebruikt die rechts worden weergegeven bij de getallen met deze valuta,"
"Decimal separator | Character to separate the integer from the fractional part of a price." "Decimal scheider | Teken voor het scheiden van van de decimalen."
"Thousands separator | Character to separate every three digits of the integer part of a price." "Duizend scheider | Teken voor het scheiden van de duizendtallen."
"Decimal places | How many digits to allow after the decimal separator." "Decimaal plaatsen | Hoeveel decimalen toestaan na de decimaal scheider."
"Currency value | What is the value of the this currency. The price of each product is multiplied by this value when displaying it to the user." "Valuta waarde | Wat is de waarde van deze valuta. De prijs van elk product wordt vermenigvuldigd met deze waarde als deze aan de gebruiker wordt getoond."
"Example of this currency formatting." "Voorbeeld van deze valuta formattering."
"Currency code | The abbreviated code of this currency. Usually you can use the three-letters ISO 4217 code." "Valuta code | De verkorte code voor deze valuta. Gebruikelijk is de 3 letterige ISO 4217 code."
"Available currencies | List of the currencies available in the osCommerce store." "Beschikbare valuta | Lijst met beschikbare valuta in de osCommerce store."
"Add currency | Add a new currency." "Toevoegen valuta | Een nieuwe valuta toevoegen"
"Edit currency | Edit the currency data." "Wijzig valuta | Wijzig de valuta gegevens."
"Delete currency | Delete the currency from the store." "Verwijder valuta | Verwijder de valuta uit de winkel."
"Update all exchange rates | Download the current exchange rate of all currencies from an online source." *no-translation-available*
"Update all exchange rates" "Update alle wisselkoersen"
"Set as default currency | Set the currency as the default for the product prices. Please note that product values will not be changed, only the displayed currency.." "Als standaard valuta instellen | Stelt de valuta in als standaard voor de product prijzien. Opmerking: de productpijzen worden niet gewijzigd alleen de wisselkoers.."
"Set as default" "Instellen als standaard"
"Currency updating list | This list shows the current and updated values of the currencies. Each currency is marked as Equal (the currency does not need updating), Different (the currency will be updated), Unknown (the currency value was not found) and Error (an error ocurred while retrieving its value)." "Valuta updating lijst | Deze lijst toont de huidige en de gewijzigde valuta waarden. Elke valuta is gemarkeerd als zijnde gelijk (de valuta hoeft niet geupdate te worden), Verschillend (de valuta moet worden geupdate), Onbekend (de valuta is niet geveonden) en Fout (er is een fout opgetreden bij het ophalen van de waarde)."
"Confirm | Press to accept the updating changes." "Bevestig | Druk om de wijzigingen te accepteren."
"Confirm" "Bevestig"
"License | By using this software you are bound to this software license." "Licentie | Door gebruik van deze software bent u aan de software licentie gebonden."
"Connection status | Current status of the connection" "Verbinding status | Huidige status van de verbinding"
"Connect" "Verbinden"
"Disconnect" "Verbreken"
"Configure" "Configuratie..."
"Exit" "Afsluiten"
"Language of products | Choose the language of the products to shown in the product list." "Taal van producten | Kies de taal van de producten die worden getoond in de product lijsten"
"Add category" "Toevoegen categorie"
"Rename category" "Hernoem categorie"
"Delete category" "Verwijder categorie"
"Refresh product list" "Ververs product lijst"
"Search" "Zoek product..."
"Add product" "Toevoegen product"
"Edit product" "Wijzig product"
"Delete product" "Verwijder product"
"Delete products" "Verwijder product"
"Export selected products" "Exporteer geselecteerde producten als tekst"
"Print selected products" "Afdrukken geselesteerde producten."
"Start the quick search" "Start the quick search"
"Quick search | Type any word to look for it in the model, name or description of the products." "Quick search | Type any word to look for it in the model, name or description of the products."
"Database" "Database"
"Configuration..." "Configuratie..."
"Catalog" "Catalog"
"Refresh category list" "Ververs categorie lijst"
"Search product..." "Zoek product..."
"Add manufacturer" "Toevoegen fabrikant"
"Rename manufacturer" "Hernoem fabrikant"
"Delete manufacturer" "Verwijder fabrikant"
"Manage currencies" "Valuta beheer"
"Products" "Producten"
"Copy product record" "Kopieren product record..."
"Paste product record" "Plakken product record..."
"Select all products" "Selecteer alle producten"
"Copy selected products" "Kopieer geselecteerde producten"
"Copy selected products as text" "Kopieer geselecteerde producten als tekst"
"As preformatted text" "Asl gepreformateerde tekst"
"Export products list..." "Exporteren products lijst..."
"Print selected products to PDF" "Afdrukken geselesteerde producten."
"Tools" "Gereedschappen"
"Backup database" "Backup database"
"Display fullscreen" "Volledig scherm weergeven"
"SQL log file" *no-translation-available*
"PHP server info" *no-translation-available*
"Help" "Help"
"Check for updates" "Check for updates"
"Visit our website" "Bezoek onze website"
"Visit the web forums" "Bezoek de web forums"
"License" "Licentie"
"About..." "Over..."
"Change feature" "Verander kenmerk"
"Change availability" "Verander beschikbaarheid"
"Available" "Beschikbaar"
"Not available" "Niet beschikbaar"
"Change price" "Verander prijs"
"Change special price" "Verander speciale prijs"
"Change quantity" "Verander hoeveelheid"
"Change category" "Verander categorie"
"Change manufacturer" "Verander fabrikant"
"Change model" "Verander model"
"Change weight" "Verander gewicht"
"Expand this category" "Uitklappen categorie"
"Collapse this category" "Inklappen categorie"
"Expand all categories" "Uitklappen alle categoriën"
"Collapse all categories" "Inklappen alle categoriën"
"General product data" "Algemene product gegevens"
"Weight" "Gewicht"
"Special price" "Speciale prijs"
"Price (net)" "Prijs (netto)"
"Quantity" "Hoeveelheid"
"Model" "Model"
"Manufacturer" "Fabrikant"
"Category" "Categorie"
"Tax class" "BTW soort"
"Availability date" "Beschikbaarheids datum"
"Creation date" "Aanmaak datum"
"Modification date" "Wijzigings datum"
"Price (gross)" "Prijs (bruto)"
"Product category | Enter the category of the product. If you left this option empty, the product will not be assigned to any category. The product will be available by searching in OSCommerce, but it won't be found by navigating the categories." "Product categorie | Geef de categorie van het product. Indien u deze optie leeg laat zal het product aan geen enkele categorie toegewezen worden. Het product wordt wel gevonden bij het zoeken in OSCommerce maar zal niet te zien zijn door het navigeren in de categoriën."
"Product manufacturer | Set the manufacturer of the product." "Product fabrikant | Stelt de fabrikant van het product in."
"Product model | Enter the model of the product. You can use letters and numbers." "Product model | Geef het model van het product. U kunt letters en cijfers gebruiken."
"Quantity on stock | Enter the quantity of this product available on stock." "Hoeveelheid op voorraad | Geeft de hoeveelheid van dit product wat op voorraad is."
"Net price | Price before taxes (gross price - taxes)." "Netto prijs | Prijs zonder BTW (Bruto prijs - BTW)."
"Product special offer price | You can enter a special offer price for this product." "Product speciale aanbieding prijs | U kunt de speciale aanbieding prijs voor dit product invoeren."
"Product weight | Enter the weight of the product." "Product gewicht | Geef het product gewicht"
"Is the product for sale? | Set if the product is available or not for sale." "Is het product te koop? | Instellen of het product beschikbaar is of niet te koop."
"Tax class | Select the tax class that will be applied to the product." "BTW soort | Selecteer de BTW soort die op het product van toepassing is."
"Currency used to store this value." "Valuta gebruikt om deze waarde op te slaan."
"Availability date | Set the date the product will be available for sale." "Beschikbaarheids datum | Voer de datum in wanneer het product beschikbaar komt voor verkoop."
"Creation date | Shows the date the product record was created." "Aanmaak datum | Toont de datum wanneer het product is aangemaakt."
"Modification date | Shows the date the product record was last modified." "Wijzigings datum | Toont de datum wanneer het product het laatst is gewijzigd."
"Gross price | Price after taxes (net price + taxes)." "Bruto Prijs | Prijs inclusief BTW (netto prijs + BTW)."
"Product description" "Product omschrijving"
"Name" "Naam"
"Description" "Omschrijving"
"URL" "URL"
"Viewed" "Bekeken"
"Product name | Enter the product name. Avoid using HTML tags." "Product naam | Geef de product naam. Vermijdt gebruik van HTML tags."
"Product description | Enter the description of the product for this language. You can enter HTML tags if desired." "Product omschrijving | Geef de omschrijving van het product in deze taal. U kunt indien gewenst HTML tags gebruiken."
"Product's site URL | Enter the URL of the manufacturer site of this product." "Product site URL | Geef de URL van de fabrikanten site van dit product."
"Viewed | How many times this product has been viewed in this language." "Bekeken | Hoeveel keer het product is bekeken in deze taal."
"Strip HTML tags | Deletes the HTML code in the Name and Description fields." "Strip HTML tags | Verwijderd de HTML code in de naam en omschrijving velden."
"Strip HTML" "Strip HTML"
"Product image" "Product afbeelding"
"Clear the image list cache." "Selecteer de afbeelding afbeelding..."
"Estimated download time for a dialup connection." "Geschatte download tijd voor een inbelverbinding."
"Image dimensions and file size." "Afbeelding afmetingen en bestands groote."
"Download product image | Press to download the image from the web server." "Download product afbeelding | Druk om de afbeelding van de web server te downloaden."
"Download image" "Download afbeelding"
"Stop download | Press to stop the downloading of the image from the web server." "Stop download | Druk om downloaden van de afbeelding van de webserver te stoppen."
"Stop dowload" "Stop download"
"Delete product image | Press to delete the image file from the web server and to clear the image filename from the product record." "Wis product afbeelding | Druk om het afbeelding bestand van de webserver te wissen en de afbeelding bestandsnaam van de product record te verwijderen."
"Delete image" "Wis afbeelding"
"Upload product image | Press to upload an image file to the web server." "Upload product afbeelding | Druk voor upload van een afbeeldings bestand naar de web server."
"Upload image" "Upload afbeelding"
"DEBUG | This frame contains the latest response from the web server." "DEBUG | Dit frame bevat de laatste reactie van de webserver."
"Select product image | Press to select an image file already available in the web server." "Selecteer product afbeelding | Druk om een afbeelding bestand te selecteren die reeds beschikbaar is op de webserver."
"Select image" "Selecteer afbeelding"
"File name of image | Enter the URL of the product's image." "Afbeelding bestandsnaam | Geef de URL naar de product afbeelding."
"File name of image." "Bestandsnaam van de afbeelding."
"Unlink product image | Press to clear the image filename from the product record. The image file will not be deleted.from the web server." "Image link verwijderen | Indrukken om de afbeelding bestandsnaam uit het product record te verwijderen. de afbeelding wordt niet van de server gewist."
"Unlink image" "Image link verwijderen"
"Download all images | Press to download all images at the same time." "Download alle afbeeldingen | Druk om alle afbeelding tegelijkertijd te downloaden."
"Download all images" "Alle afbeeldingen downloaden"
"Disable this debug listing" "Uitschakelen van deze debug lijst"
"Click to cancel the process..." "Klik om het proces te annuleren..."
"Cancel" "Annuleer"
"Confirm | Press to accept the synchronization changes." "Bevestig | Druk om de synchronisatie wijzigingen te accepteren."
"Module execution information | Show the information data given by the executed module." "Module uitvoerings informatie | Toont de informatie gegevens door de uitgevoerde module gegenereerd."
"Synchronization list | This list shows the matching, not matching and unchanged items requested to the external module." "Synchronisatie lijst | Deze lijst toont de gevraagde gelijke, ongelijke en ongewijzigde items aan de externe module."
"Copy list to clipboard" "Kopieer lijst naar klembord"
"Copy different records to clipboard" "Verschillende records naar het klembord kopieren"
"Copy equal records to clipboard" "Gelijke records naar het klembord kopieren"
"Copy unknown records to clipboard" "onbekende records naar het klembord kopieren"
"Copy not allowed records to clipboard" "Niet toegestane record naar het klembord kopieren"
"Product category | Set to restrict the search to products in a given category." "Product categorie | Beperkt het zoeken naar producten tot een opgegeven categorie."
"Product manufacturer | Set to restrict the search to products from a given manufacturer." "Product fabrikant | Beperkt het zoeken naar producten tot een opgegeven fabrikant."
"Product model | Set to search based on the model string. You can use incomplete strings. For example, P132 would match SWP132-9." "Product model | Laat zoeken gebaseerd door de model string toe. U kunt incomplete strings gebruiken. Bijvoorbeeld P132 zal matchen met SWP132-9."
"Product name | Set to search based on the product name. You can use incomplete strings. For example, RADIO would match PORTABLE RADIO WITH AM/FM." "Product naame | Beperkt het zoeken tot de product naam. U kunt incomplete strings gebruiken. Bijvoorbeeld, RADIO zal matchen met PORTABLE RADIO MET AM/FM."
"Product description | Set to search based on the product description. You can use incomplete strings." "Product omschrijving | Beperkt het zoeken tot de product omschrijving. U kunt incomplete strings gebruiken."
"Search based on special price | You can set it to search only those products with or without special price." "Zoeken gebaseerd op speciale prijs | Dit kunt u instellen om te zoeken naar producten met of zonder speciale prijs."
"Search based on special price" "Zoeken gebaseerd op speciale prijs"
"No matter the special price" "Laat speciale prijs buiten beschouwing"
"Only those without special price" "Alleen zonder speciale prijs"
"Only those with special price" "Alleen met een speciale prijs"
"Search based on image | You can set it to search only those products with or without an image. Note that this option will not check if the image actually exist on the web server." "Zoeken gebaseerd op afbeelding | U kunt dit instellen om te zoeken naar producten met of zonder afbeelding. Merk op dat deze optie niet controleert of de afbeelding werkelijk op de server bestaat."
"Search based on image" "Zoeken gebaseerd op afbeelding"
"No matter the image" "Laat afbeelding buiten beschouwing"
"Only those without image" "Alleen zonder afbeelding"
"Only those with image" "Alleen met afbeelding"
"Search based on availability | You can set it to search only available or unavailable products." "Zoeken gebaseerd op beschikbaarheid | Dit kunt u instellen om alleen te zoeken naar beschikbare of niet beschikbare producten."
"Search based on availability" "Zoeken gebaseerd op beschikbaarheid"
"No matter the availability" "Laat beschikbaarheid buiten beschouwing"
"Only those not available" "Alleen niet beschikbaar"
"Only those available" "Alleen beschikbaar"
"SQL Log | This is the conent of the SQL log file." *no-translation-available*
"Clear" "Kleur"
"Memory usage:" "Geheugen gebruik:"
"About " "Over"
"To be used with" "Te gebruiken met "
"Language files translated by" "Taal bestanden vertaald door"
"Connected store:" "Verbinden"
"Detected osCommerce extensions:" "osCommerce uitbreidingen gedetecteerd:"
"Detected osCommerce database tables:" "osCommerce uitbreidingen gedetecteerd:"
"Upload product image" "Upload product afbeelding"
"Image files" "Afbeelding bestanden"
"All files (*.*)" "Alle bestanden (*.*)"
"Uploading image file..." "Uploading afbeelding bestand..."
"Choose a color..." "Kies een kleur..."
"Settings of " "Instellingen van"
"Do you want to contribute with a translation in your native language?" "Wilt u bijdragen aan een vertaling in uw geboortetaal?"
"It is very easy, and you don't have to be a programmer to do it." "Het is heel eenvoudig en u hoeft geen programmeur te zijn om het te doen."
"Please visit the website for more information." "Bezoek a.u.b. de website voor meer informatie."
"For all web connections" "For all web connections"
"For OSCPM script only" "For OSCPM script only"
"To check updates only" "To check updates only"
"Configuration files" "Configuratie bestanden"
"Saving configuration file..." "Opslaan configuratie bestand..."
"Loading configuration file..." "Laden configuratie bestand..."
"Cannot find the proxy settings automatically." "Kan de proxy instellingen niet automatisch vinden."
"The font will change until you restart the application." "Het lettertype zal wijzigen indien u de applicatie opnieuw opstart."
"Error while editing report" "Fout tijden wijzigen rapport"
"Test data" "Test gegevens"
"Are you sure you want to delete this module configuration?" "Weet u zeker dat u deze module configuratie wil verwijderen?"
"Executable files" "Uitvoerende bestanden"
"Choosing module file..." "Kiezen module bestand..."
"Missing or wrong data." "Ontbrekende of verkeerde data."
"Module configuration" "Module configuratie"
"Currency configuration" "Valuta instellingen"
"The currency value cannot be zero." "De valuta waarde mag niet leeg zijn."
"The currency name cannot be empty." "De valuta naam mag niet leeg zijn."
"The currency code cannot be empty." "De valuta code mag niet leeg zijn."
"Currencies management" "Valuta Beheer"
"Are you sure you want to delete this currency?" "Weet u zeker dat u deze valuta wil wissen?"
"This currency is the default currency. It cannot be deleted." "Deze valuta is de standaard valuta. Deze kan niet worden verwijderd."
"Are you sure you want to change this currency?" "Weet u zeker dat u deze valuta wil wijzigen?"
"Getting exchange rates..." "Ophalen wisselkoersen..."
"Loading currency list..." "Laden valta lijst..."
"There was an error while downloading the exchange rates from the server." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"Are you sure you want to set this currency as the default?" "Weet u zeker dat u deze valuta als standaard wil instellen?"
"Currency update confirmation" "Valuta update informatie"
"Currency" "Valuta"
"Old value" "Oude waarde"
"New value" "Nieuwe Waarde"
"Yes" "Ja"
"No" "Nee"
"Superb quality" "Super kwaliteit"
"Good quality" "Goede kwaliteit"
"Normal quality" "Normale kwaliteit"
"Average quality" "Gemiddelde kwaliteit"
"Bad quality" "Slechte kwaliteit"
"License of " "Licentie van"
"Connecting to database..." "Verbinden met database..."
"Enter the database password" "Voer database wachtwoord in"
"Detecting extensions..." "Detecteren extensies..."
"Connecting..." "Verbinden..."
"There was an error while trying to get the PHP configuration from the server." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"Loading configuration list..." "Laden configuratie bestand..."
"Loading language list..." "Ophalen talen lijst..."
"Loading category list..." "Ophalen categogie lijst..."
"Loading manufacturers list..." "Ophalen fabrikanten lijst..."
"Loading taxes list..." "Ophalen BTW lijst..."
"Rendering..." "Omzetten..."
"There was an error while trying to get the osCommerce addons list." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"Disconnecting..." "Verbreken..."
"ID" "ID"
"Price" "Prijs"
"Image" "Afbeelding"
"products" "producten"
"???" "???"
"Mem:" "Mem:"
"There was an error while loading the category list." "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."
"There was an error while loading the manufacturers list." "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."
"There was an error while loading the languages list." "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."
"There was an error while loading the product list for this category." "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."
"There was an error while loading the tax list." "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."
"DEFAULT" "STANDAARD"
"There was an error while loading the configuration list." "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."
"Loading product list..." "Laden product lijst..."
"Loading product list." "Laden product lijst."
"Searching product..." "Zoeken product..."
"Do you really want to update this product?" "Weet u zeker dat u dit product wil wijzigen?"
"Updating product data..." "Updaten product gegevens..."
"Preparing update query..." "Voorbereiden update query..."
"Deleting general product data..." "Verwijderen algemene product gegevens..."
"There were errors while trying to delete one or more product images." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"Adding product record..." "Toevoegen product record..."
"Updating availability..." "Wijzigen beschikbaarheid..."
"Type the new price (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):" "Geef de nieuwe prijs (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):"
"Change price for products" "Wijzig prijs voor producten"
"Change price for product " "Wijzig prijs voor product "
"Updating prices..." "Wijzigen prijzen..."
"Zero value not allowed." "Nulwaarde niet toegestaan."
"Type the new special price (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%, 0 to disable):" "Geef de nieuwe speciale prijs (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%, 0 to disable):"
"Change special price for products" "Wijzig speciale prijs voor producten"
"Change special price for product " "Wijzig speciale prijs voor product "
"Updating special prices..." "Wijzigen speciale prijzen..."
"Type the new quantity (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):" "Voer de nieuwe hoeveelheid in (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):"
"Change quantity for products" "Wijzig hoeveelheid voor producten"
"Change quantity for product " "Wijzig hoeveelheid van product "
"Updating quantity..." "Wijzigen hoeveelheid..."
"Negative value not allowed." "Negatieve waarde niet toegestaan."
"Select the new manufacturer:" "Selecteer nieuwe fabrikant:"
"Change manufacturer for products" "Wijzig fabrikant voor producten"
"Change manufacturer for product " "Wijzig fabrikant voor product"
"Updating manufacturer..." "Wijzigen fabrikanten..."
"Select the new category:" "Selecteer nieuwe categorie:"
"Change category for products" "Wijzig de categorie voor producten"
"Change category for product " "Wijzig de categorie voor product"
"Updating category..." "Wijzigen categorie..."
"Do you want to move these products to category " "Wilt u deze producten verhuizen naar categorie "
"Change model for product " "Verander model voor product "
"Type the new model:" "Voer nieuwe model in:"
"Updating model..." "Updaten model..."
"Change weight for product " "Verander gewicht voor product "
"Type the new weight:" "Voer het nieuwe gewicht int:"
"Updating weight..." "Updaten gewicht..."
"THIS IS A SPECIAL DEBUG-VERSION. Use it only to report crashes and fatal errors. DO NOT DISTRIBUTE. The full open-source version can be found in the website." "DIT IS EEN SPECIALE DEBUG-VERSIE. Gebruik het alleen om crashes en fatal errors te rapporteren. NIET VERSPREIDEN. De volledigel open-source versie kan gevonden worden in de website."
"Do you really want to quit the " "Wilt u afsluiten "
"Do you really want to delete the selected products?" "Weet u zeker dat u de geslecteerde producten wil verwijderen?"
"Deleting product..." "Verwijdert product..."
"Saving product..." "Opslaan product..."
"Product ID" "Product ID"
"Category ID" "Categorie ID"
"Category name" "Categorie naam"
"Manufacturer ID" "Fabrikant ID"
"Manufacturer name" "Fabrikant naam"
"Product name" "Product naam"
"Text record files" "Tekst record bestanden"
"Exporting product list..." "Exporteren products lijst..."
"Error while exporting product list" "Fout bij exporteren product lijst"
"Error while printing product list" "Fout tijdens afdrukken product lijst"
"Acrobat Reader files" *no-translation-available*
"Printing product list to PDF..." "Exporteren products lijst..."
"Printing to PDF" *no-translation-available*
"Type the subject of the PDF file:" *no-translation-available*
"Change date" "Wijzig datum"
"Times viewed" "Keren bezocht"
"Do you really want to delete this category?" "Weet u zeker dat u deze categorie wl verwijderen?"
"Deleting category record..." "Verwijderen categorie record..."
"Add new category" "Toevoegen nieuwe categorie"
"Enter the name of the new category and its translations." "Geef de naam voor de nieuwe categorie en de vertalingen."
"Adding category record..." "Toevoegen categorie record..."
"Enter the new name of the category and its translations." "Geef de nieuwe naam voor de categorie met de vertalingen."
"Getting single category data..." "Ophalen categorie gegevens..."
"Do you really want to update this category name?" "Wilt u zeker deze categorie naam wijzigen?"
"Updating category record..." "Wijzigen categorie record..."
"Updating category record.." "Updaten categorie record..."
"Adding category record.." "Toevoegen categorie record..."
"Adding category descriptions.." "Toevoegen categorie omschrijvingen..."
"Searching parent category.." "Zoeken parent categorie..."
"Moving categories from category.." "Verplaatsen categorieën van categorie..."
"Deleting category record.." "Verwijderen categorie record..."
"Deleting category descriptions.." "Verwijderen categogie omschrijvingen..."
"Moving products from category.." "Verplaatsen producten van categorie..."
"Checking for updates..." "Controleren op updates"
"There is a new version available. Do you want to download it?" "There is a new version available. Do you want to download it?"
"There is not a new version available." "There is not a new version available."
"Cannot contact the software website. Check your network connection and proxy settings." "Cannot contact the software website. Check your network connection and proxy settings."
"Add new manufacturer" "Toevoegen nieuwe fabrikant"
"Type the name of the new manufacturer (avoid using HTML tags):" "Geef de naam van de nieuwe fabrikant (vermijdt gebruik van HTML tags):"
"Adding manufacturer record..." "Toevoegen fabrikanten record..."
"Adding manufacturer data..." "Toevoegen fabrikanten gegevens..."
"Adding manufacturer extra data..." "Toevoegen fabrikanten extra gegevens..."
"Select the manufacturer to rename:" "Selecteer de fabrikant die u wil hernoemen:"
"Edit the name of the manufacturer (avoid using HTML tags):" "Wijzg de naam van de fabrikant (vermijdt gebruik van html tags):"
"Do you really want to update this manufacturer name?" "Weet u zeker dat u de fabrikanten naam wil wijzigen?"
"Updating manufacturer record..." "Updaten fabrikanten record..."
"You must select a valid manufacturer." "U moet een geldige fabrikant selecteren."
"Select the manufacturer to delete (all products by this manufacturer will be reassigned to a null manufacturer):" "Selecteer de fabrikant die u wil verwijderen ( alle producten van deze fabrikant worden toegekend aan een null fabrikant):"
"Do you really want to delete this manufacturer?" "Weet u zeker dat u deze fabrikant wil verwijderen?"
"Deleting manufacturer record..." "Verwijderen fabrikanten record..."
"Do you really want to download a database backup of the store?" "Weet u zeker dat u een database backup van de winkel wil downloaden?"
"This operation may take a few minutes." "Deze operatie kan enkele minuten duren."
"Getting database backup..." "Ophalen database backup..."
"Backup files" "Backup bestanden"
"Saving database backup..." "Opslaan database backup..."
"There was an error while trying to request a backup to the server." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"Adding currency record..." "Toevoegen valuta record..."
"Deleting currency record..." "Verwijderen valuta record..."
"Updating currency record..." "Updaten valuta record..."
"There was an error while loading the database table names." "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."
"I will continue as normal." *no-translation-available*
" bytes" " bytes"
"There was an error while trying to connect to the server-side script." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"Please check it is installed and check your proxy settings." "Controleer of het geinstalleerd is en controleer de proxy instellingen."
"General script error." *no-translation-available*
"The script failed and could not even report the error." *no-translation-available*
"There was an error while trying to connect to the web file." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"This could be a temporary failure in the web server. Please, try later." *no-translation-available*
"But also could be a misconfiguration; please check your proxy settings." "Controleer of het geinstalleerd is en controleer de proxy instellingen."
"Integrity check failed, the returned data was corrupted." *no-translation-available*
"The version of the server-side script is wrong." "Er is een verkeerde versie van het server-side script."
"Installeer het bestand dat met deze applicatie werd geleverd."
"The server image directory cannot be found." *no-translation-available*
"The password is not correct." "De database is niet verbonden"
"There has been an error while trying to get the server password." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"The server has blocked any connection from this IP address after too many login failures." *no-translation-available*
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"The requested file cannot be found." "De valuta waarde mag niet leeg zijn."
"There has been an error deleting the file (the file was not deleted)." "Er is een fout opgetreden bij het wissen van het bestand"
"There has been an error deleting the file." "Er is een fout opgetreden bij het wissen van het bestand"
"There has been an error while uploading the file (the uploaded file was not found)." "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."
"There has been an error while uploading the file (the uploaded file could not be moved)." "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."
"There has been an error while uploading the file (the uploaded file already exists)." "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."
"There has been an error while uploading the file." "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."
"There has been an error while trying to get the exchange rates (the remote server did not answered)." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"There has been an error while trying to get the exchange rates (the currency code is invalid)." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"There has been an error while trying to get the exchange rates (no currency code was specified)." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"Empty database query." *no-translation-available*
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script (PHP has not support for MySQL)." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script (cannot find database parameters in the server)." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script (the database link was lost)." "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met het server-side script"
"Error in SQL query." *no-translation-available*
"Unknown error." *no-translation-available*
"The name of the product is missing." "De naam van het product ontbreekt."
"The quantity of the product cannot be negative." "Hoeveelheid van het product mag niet negatief zijn."
"The price of the product is missing." "De prijs van dit product ontbreekt."
"Downloading image..." "Downloaden afbeelding..."
"Converting image..." "Converteren afbeelding..."
"secs" "secs"
"kbps" "kbps"
"k" "k"
"Double-click to show full-size image..." "Dubbelklik om de volledige afbeelding te zien..."
"Deleting image..." "Wissen afbeelding..."
"There was an error while deleting the file." "Er is een fout opgetreden bij het wissen van het bestand"
"Getting list of directories..." "Ophalen categorie lijst..."
"There was an error while downloading the image directory listing." "Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de lijst met afbeelding bestanden."
"Deleting old image..." "Verwijderen oude afbeelding..."
"Uploading image..." "Uploaden afbeelding..."
"There was an error while uploading the file." "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."
"There was an error while deleting the old image." "Er is een fout opgetreden bij het wissen van het bestand"
"The product image has been changed but the product record has not been updated." "De product afbeelding is gewijzigd maar updaten van de product record is nog niet gebeurd."
"Getting image list..." "Ophalen afbeeldingen lijst..."
"There was an error while downloading the images listing." "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."
"Select the image image..." "Selecteer de afbeelding afbeelding..."
"Select the image for the product:" "Selecteer de afbeelding voor het product:"
"There was an error while getting image files list." "Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de lijst met afbeelding bestanden."
"PHP configuration on server" "Configuratie klaar."
"Click to close..." "Klik om te sluiten..."
"Connecting to module..." "Verbinden met module..."
"Exchanging with module..." "Uitwisselen data met module..."
"Disconnecting from module..." "Verbreken van module..."
"Done with the module." "Module uitvoering klaar."
"Module error!" "Module fout!"
"Synchronization with external module" "Synchronisatie met externe module"
"Index value" "Index Waarde"
"Updating products database..." "Updating product database..."
"Done updating database." "Database updating klaar."
"Unknown sync product" "Onbekend record"
"Unchanged sync product" "Ongewijzigd record"
"Different sync product" "Verschillend record"
"Invalid sync product" "Ongeldig sync product"
"Search product" "Zoek product"
"SQL query log" *no-translation-available*
"lines"
 
 
NA fum/lmd: 2007.07.15
Copyright ©1994-2019 by Mario A. Valdez-Ramírez.
no siga este enlace / do not follow this link