Source code of file oscpmwin/pl.po from the
osCommerce Product Manager for Windows.

Language: "Polish"
" " *no-translation-available*
"Memory load" "Obciążenie pamięci"
"Continue" "Dalej"
"Show splash..." "Pokaż intro..."
"Author" "Autor"
"OSCommerce author" "Autor OSCommerce"
"Copy email address" "Kopiuj adres email"
"Copy URL of website" "Kopiuj adres URL"
"Close window" "Zamknij okno"
"Category name | Enter the category name. Avoid using HTML tags." "Nzawa kategorii | Podaj nazwe kategorii . Bez użycia tagów HTML"
"New file name" "Nowa nazwa pliku"
"Subdirectory" "Podkatalog"
"Upload" "Upload"
"Select image file to upload | Click to select the image file to upload." *no-translation-available*
"Image file to upload | This is the path and name of the image file that will be uploaded." *no-translation-available*
"New file name | This is the new name that will be given to the uploaded image file." *no-translation-available*
"Format of uploaded image | This is the format the uploaded image will have. Choose JPEG for photographic images and PNG for non-photographic images (like drawings, logos, etc)." *no-translation-available*
"Format of uploaded image" *no-translation-available*
"JPEG format (for photographic images, 24 bits)" "JPEG format (dla fotografii, 24 bity)"
"PNG format (for drawings, logos, 8 bits)" "PNG format (dla rysunków, logosów, 8 bitów)"
"Upload subdirectory | Defines the directory where to store this new image. You can select an existing directory or type the name of a new directory." *no-translation-available*
"Select" "Wybierz"
"RGB hexadecimal color | Sets the hexadecimal number of the exact color you want." "Heksadecymalna wartość koloru RGB | Sets the hexadecimal number of the exact color you want."
"General" *no-translation-available*
"Save/Load configuration" "Zapisz/Wczytaj konfiguracje"
"Load configuration | Load the configuration data from a file." "Wczytaj konfiguracje | Wczytaj konfiguracje z pliku."
"Load" "Wczytaj"
"Save configuration | Save the configuration to a file." "Zapisz konfiguracje | Zapisz konfiguracje do pliku."
"Save" "Zapisz"
"Network" "Sieć"
"Web connection options" "Opcje połączeń webowych"
"Proxy host" "Host proxy"
"Proxy port" "Port proxy"
"Proxy host name | Define the host name or IP number of the proxy server to be used to download the product images. If you don't need a proxy server to browse the web, leave it empty." *no-translation-available*
"Web proxy TCP port | Define the TCP port number of the web proxy." "Port TCP Proxy | "
"Automatically set proxy configuration | Load the proxy configuration from the system configuration." "Automatycznie skonfiguruj proxy | Załaduj konfiguracje proxy z konfiguracji systemu"
"Autoconfigure" "Autokonfiguracja"
"Use web proxy | Enables the use of a web proxy." "Użyj HTTP Proxy | Włączenie HTTP Proxy"
"Use web proxy" "Użyj HTTP Proxy"
"When to use the proxy settings | Defines if the proxy settings will be used always, only to contact the server-side script or only when looking for updates." *no-translation-available*
"HTTP options" "Opcje HTTP"
"Download speed base" "Szybkość ściągania"
"Upload script URL" "Adres URL upload'u skryptu."
"HTTP connection timeout" "Timeout połączenia HTTP"
"Username" "Użytkownik"
"Password" "Hasło"
"HTTP connection retries" "Próby połączenia"
"Download speed base | This value is used only to calculate the estimated download times." "Szybkość ściągania | Wartość używana tylko do kalkulacji czasu ściągania."
"Upload script URL | Define the URL of the script used to upload images to the OSCommerce directory. Usually the URL is /catalog/oscpm1_upload.php, but may vary depending on the configuration of OSCommerce." *no-translation-available*
"HTTP connection timeout | How many milliseconds to wait before failing the connection to the server-side script server or any other web server." *no-translation-available*
"Database username | Define the user name to use for connecting to the database server." "Użytkownik bazy danych | Podaj nazwę użytkownika używanego do połączenia z bazą danych"
"Database password | Define the password to use for connecting to the database server." "Hasło bazy danych | Podaj hasło używane do połączenia z bazą danych."
"Store password in configuration | If enabled, the database password is stored in the Registry and in the exported configuration files, which is more convenient but more insecure. If disabled, the database password will be asked every time you connect to the OSCommerce server." "Zapisz hasło w konfiguracji | Jeżeli właczone hasło do bazy danych bedzie zapisane w rejestrze i eksportowanych plikach konfiguracyjnych, co jest wygodniejsze ale mniej bezpieczne.Jeżeli wyłączone program poprosi o hasło przy każdym logowaniu do serwera osCommerce."
"Store password in configuration" "Zapisz hasło w konfiguracji"
"Log SQL queries to file | Store all SQL queries with timestamps to a file. Use it for debugging purposes." "Loguj zapytania SQL do pliku | Logowanie zapytań SQL do pliku. Używane w procesie debugowania."
"Log SQL queries to file" "Loguj zapytania SQL do pliku"
"HTTP connection retries | How many times try to connect before failing the connection to the server-side script server or any other web server." "Timeout łączenia z bazą danych | Czas w milisekundach miedzy kolejnymi próbami łączenia z bazą danych."
"Compress connection | Compress network traffic. This is useful when using remote link connections, not in a LAN. If you change this option, you need to disconnect and connect again." "Kompresja połączenia | Kompresja połączenia z bazą danych. Użyteczne przy zdalnych połączeniach poza LAN. Działa po powtórnym połączeniu."
"Compress network traffic" "Kompresja połączenia do bazy danych"
"Interface" "Interfejs"
"Interface options" "Opcje interfejsu"
"Remember visual position | If enabled, the program will start with the same column and window size as the last time you used it." "Zapamiętaj pozycje | If enabled, the program will start with the same column and window size as the last time you used it."
"Remember windows/columns sizes" "Pamiętaj rozmiar kolumny/wiersza"
"Hot tracking effect | If enabled, the hot track visual effect will be activeted for the category tree and the product listing." *no-translation-available*
"Hot track effects" *no-translation-available*
"Single click product loading | If enabled, the list of product will be downloaded for the selected category. This may be a better option for fast network links. If disabled, you will need to double click the category to download the product list. This may be better for slow network links. " *no-translation-available*
"Show products with one click" "Pokaż produkt po pojedyńczym kliknięciu"
"Drag and drop | Enable the drag and drop of products from the product list to the category tree, to move groups of products easily between categories." "'Przeciągnij i Upuść' | Włącz przeciąganie produktów z listy kategorii do drzewa kategorii,ułatwiające przeciąganie grup lub produktów między kategoriami."
"Drag and drop of products" "'Przeciągnij i Upuść' produkty"
"Use tooltips | If enabled, some options will display a tooltip with additional information when the mouse passes over it." "Użyj tooltipsów | Jeżeli włączono, niektóre elementy po dotknięciu kursorem myszy będą wyświetlały tooltips z dodatkowymi informacjami."
"Show tooltips." "Pokaż tooltipsy"
"No sound | Disable all warning sounds." "Bez dzwięku | Wyłączenie dzwięku"
"Be silent (no sounds)." "Tryb cichy (bez dzwięku)"
"Drag and drop of images | Enable the drag and drop of images from Windows Explorer to the Product Edit window, to select and upload easily the image files of products." "'Przeciągnij i Upuść' obrazki | Włącz przeciąganie obrazków z Exploratora Windows do okna edycji produktu."
"Drag and drop of images" "'Przeciągnij i Upuść' obrazki"
"Donwload images automatically | When editing a product, download the image automatically. If disabled, the user will need to press a button to start the downloading of the image. This may be a better option for slow network links." "Ściągaj obrazki automatycznie | Automatyczne ściąganie obrazka podczas edycji rekordu. Jeżeli wyłączone musisz kliknąc przycisk by ściągnąć obrazek. Opcja lepsza dla wolniejszych połączeń."
"Download images without asking" "Ściągaj obrazki bez potwierdzenia"
"Don't allow image caching | If enabled, when downloading the product images, the program will ask the web server/web proxy to provide a fresh version, not a cached one. Enable it if you are getting the same old image even when uploading a new one (this may happen with some web proxies)." *no-translation-available*
"Download always the most recent image" "Sciągaj często wczytywane obrazki"
"Confirm exiting | Ask the user to confirm the exiting of the program." "Potwierdź wyjście | Pytaj użytkownika o potwierdzienie wyjścia z programu."
"Confirm exit" "Potwierdź wyjście"
"Show debug web data | Display the answer got from the web server when uploading image files. This is useful only for debugging purposes." *no-translation-available*
"Show debug web data" "Pokaż debugowanie WWW"
"Use color stripes in lists | If enabled, the rows of some lists will be displayed in alternate colors for easier reading." "Użyj koloru pozycji na liście | Jeżeli wlączone, wiersze części list bedą kolorowane w celu ułatwienia czytania."
"Color stripes in lists" "Kolor pozycji na liście"
"Cache image listings | If enabled, the image filenames and dirnames from the server will be cached, improving the performance of the application when uploading product images." *no-translation-available*
"Cache image listings" *no-translation-available*
"Center image with a click | When editing a product with multiple images, the clicked image is centered for easy viewing. However this can make more difficult the selection, uploading and reordering of the images." *no-translation-available*
"Center image with click" *no-translation-available*
"Confirm deletions | Ask the user to confirm every deletion operation." "Potwierdź usuwanie | Pytaj użytkownika o potwierdzenie każdej operacji usuwania."
"Confirm deletions" "Potwierdź usuwanie"
"Confirm drag and drop | Ask the user to confirm every drag and drop operation." "Potwierdź 'Przeciągnij i Upuść' | Pytaj użytkownika o potwierdzanie operacji 'Przeciągnij i Upuść'"
"Confirm drag and drop" "Potwierdź 'Przeciągnij i Upuść'"
"Confirm modifications | Ask the user to confirm every modification attempt." *no-translation-available*
"Confirm modifications" "Potwierdź modyfikacje"
"Confirm image uploads | Ask the user to confirm every image upload." *no-translation-available*
"Confirm image uploads" *no-translation-available*
"Confirm image deletions | Ask the user to confirm every deletion operation on the product images." "Potwierdź usuwanie obrazka | Pytaj użytkownika o potwierdzenie każdej operacji usuwania obrazka."
"Confirm image deletions" "Potwierdź usuwanie obrazka"
"Allow zero price | If enabled, you can enter zero as a valid price for the products." "Dopuść zerową cenę | Jeżeli włączono, można podać zero jako cene dla produktów."
"Allow zero price" "Dopuść zerową cenę"
"Allow negative quantity | If enabled, the quantity of a product can be negative." "Pozwól na ujemną ilość | Jeżeli włączono, ilość produktów może byc ujemna."
"Allow negative quantity" "Pozwól na ujemną ilość"
"Allow direct editing of image filename | If enabled, the filename of the image can be modified directly, without uploading any file." "Zezwól na edycje nazwy pliku obrazka | Jeżeli włączono, nazwa pliku obrazka może być edytowana bezpośrednio, bez powtórnego przesyłania pliku."
"Allow direct editing of image filename" "Zezwól na edycje nazwy pliku obrazka "
"Load defaults | Reset the user-interface options to the default values." "Załaduj domyślne | Resetuje ustawienia interfejsu użytkownika do ustawień domyślnych. "
"Load defaults" "Załaduj domyślne"
"Interface 2" "Interfejs 2"
"Language options" "Opje języka"
"User interface language" "Język interfejsu"
"User interface language | Select the language you want to use for the menus, buttons, and other user interface controls." "Wybierz język interfejsu | Wybierz język dla interfejsu i jego elementów."
"Font options" "Opcje fontów"
"Font | Define what font to use for the user interface controls." "Fonty | Wybierz font dla interfejsu."
"Font" "Font"
"Clipboard options" "Opcje schowka"
"Maximum column size" "Max. rozmiar kolumny"
"Maximum column size | Set the maximum column size allowed when copying to the clipboard in preformated style. Columns wider than this value will be truncated." *no-translation-available*
"Reports" "Raporty"
"PDF author" "autor PDF"
"Reports options" "Opcje raportów"
"Edit report | Display the report-editing window to modify the layout and content of the currently selected report." "Edytuj raport | Wyświetla okno edytora raportów w celu modyfikacji aktualnie wybranego raportu."
"Edit" "Edycja"
"Available reports | This is the list of available reports." "Dostępne raporty | Lista dostępnych raportów."
"Preview | Shows a testing preview of the currently selected report.." "Podgląd | Testowy podgląd aktualnie wybranego raportu."
"Preview" "Podgląd"
"Print without preview | If disabled, when requesting a printed report.a preview will be shown first. Otherwise, the report is printed directly to the default printer." "Drukuj bez podglądu | Jeżeli włączono, wydruk jest kierowany bezpośrednio do domyślnej drukarki bez poprzedzajączego widoku podglądu."
"Print without preview." "Drukuj bez podglądu"
"PDF author | The name to set in the Author information of the generated PDFs." "Autor PDF | Informacja wstawiana do pola Autor generowanego pliku PDF."
"Images" "Obrazki"
"Image conversion options" "Opcje konwersji obrazków"
"Final desired size" "Finalny rozmiar"
"X" "X"
"JPEG quality of images" "Jakość obrazków JPEG"
"Resize images when uploading | If enabled, the images will be resized to thumbnails when uploaded." *no-translation-available*
"Resize images when uploading" *no-translation-available*
"Enter the prefered final X (horizontal) size of the uploaded images." *no-translation-available*
"Enter the prefered final Y (vertical) size of the uploaded images." *no-translation-available*
"JPEG quality | Enter the quality of the JPEG conversion. The higher the number, the better the quality but the image size will be higher. The lower the number, the smaller the image, but the quality will be worse. Suggested values for OSCommerce are between 40 and 50." *no-translation-available*
"Pad images | Only valid if aspect ratio is preserved. If enabled, resized images will be padded to fill the surrounding empty space with a color." "Obramuj obrazki | Działa z włączonym zachowaniem proporcji. Jeżeli włączono, przestrzeń wokół obrazków z zmodyfikowanym rozmiarem zostanie dopełniona obramowaniem w wybranym kolorze."
"Pad images" "Obramuj obrazki"
"Keep aspect ratio | If enabled, the resized images will keep their original aspect-ratio, avoiding distortion." "Zachowaj proporcje | Jeżeli włączono, zmiana rozmiaru obrazka zostanie przeprowadzona z zachowaniem oryginalnych proporcji,zapobiegając zniekształceniom."
"Keep aspect ration" "Zachowaj proporcje"
"Select padding color | Select the color used to pad the resized images." "Wybierz kolor obramowania | "
"Color" "Kolor"
"Current padding color" "Kolor obramowania"
"Image download options" "Opcje ściągania obrazka"
"Images URL" "URL obrazków"
"OSCommerce product images URL | Define the URL from where the images of products can be downloaded. Usually the directory is /catalog/images, but may vary depending on the configuration of OSCommerce." *no-translation-available*
"External modules" "Zewnętrzne moduły"
"Module connection timeout" "Timeout połączeń modułu"
"Module connection retries" "Liczba prób połączeń modułu"
"Module connection timeout | How many milliseconds to wait before retrying the connection to the external module." "Timeout połączeń modułu | Wartość w milisekundach pomiędzy powtórnymi próbami połączenia do zewnętrznego modułu."
"Module connection retries | How many attempts to do if the connection to the external module fails." "Liczba prób połączeń modułu | Liczba powtórnych prób połączenia do zewnętrznego modułu jeżeli nastąpiła jego awaria."
"Module options" "Opcje modułu"
"Delete module configuration | Delete the module configuration." "Usuń konfiguracje modułu | Usuń konfiguracje modułu"
"Delete" "Usuń"
"Available modules | This is the list of available modules already configured." "Dostępne moduły | Lista dostępnych skonfigurowanych modułów."
"Edit module configuration | Edit the module configuration." "Edycja konfiguracji modułu | Edycja konfiguracji modułu"
"Add module configuration | Add a new module." "Dodaj konfigurację modułu | Dodaj nowy moduł"
"Add" "Dodaj"
"Module name" "Nazwa modułu"
"Executable file" "Plik wykonywalny"
"Module parameters" "Parametry modułu"
"Module TCP port" "Port TCP modułu"
"Index data (data to send)" "Pole indeksu (dane wysyłane)"
"Result data (data returned)" "Pole danych (dane zwracane)"
"Module name | Defines the common name used to identify this module." "Nazwa modułu | Definiuje nazwę używaną do identyfikacji modułu."
"Command line / hostname | Defines the command line and arguments to be used when invoking the module. If the module is a remote module, it defines the remote IP address. For example, c:\\\\modules\\\\mod.exe param1 param2 param3 param4." *no-translation-available*
"Browse for file | Browse to select the executable file to be called when running the module." *no-translation-available*
"Module parameters | Parameters to be used when running the module." "Parametry modułu | Parametry używane podczas pracy z modułem"
"Module TCP port | Define the TCP port to use to connect with the module." "Port TCP modułu | Podaj port TCP używany do komunikacji z modułem."
"Just run | Just run the program, do not wait for it to finish." "Tylko uruchom | Tylko uruchom program, nie czekaj aż skończy pracę."
"Just run" "Tylko uruchom"
"For selected records only | The module is only available if there are selected products records." *no-translation-available*
"For selected records only" "Tylko dla wybranych rekordów"
"Module is remote | If enabled, the software will not try to launch a local module but it will try to connect to a module in a remote computer. If this option is enabled, the Command Line-Hostname will be interpreted as an IP address." *no-translation-available*
"Remote" "Zdalny"
"Index data | Defines what field to use as index. This means: what data will be send to the module to identify the product." "Pole indeksu | Definiuje które pole użyć jako indeks. To znaczy: które dane bedą wysłane do modułu w celu identyfikacji produktu."
"Result data | Defines what field the resulting data belongs to. This means: what data will return the module." "Pole danych | Definiuje które pole zwraca przynależne dane. To znaczy: które dane zwróci moduł."
"Currency name" "Nazwa waluty"
"Currency code (ISO 4217)" "Kod waluty (ISO4217)"
"Left symbols" "Symbole lewe"
"Right symbols" "Symbole prawe"
"Decimal separator" "Separator dziesiętny"
"Thousands separator" "Separator tysięczny"
"Decimal places" "Miejsca dziesiętne"
"Value" "Wartość"
"Currency name | The common (non-abbreviated) name of the currency." "Nazwa waluty | The common (non-abbreviated) name of the currency."
"Currency left symbols | Characters or symbols to use to the left when displaying numbers with this currency," "Lewe symbole waluty | Znaki lub symbole wyświetlane po lewej stronie wartości."
"Currency right symbols | Characters or symbols to use to the right when displaying numbers with this currency," "Prawe symbole waluty | Znaki lub symbole wyświetlane po prawej stronie wartości."
"Decimal separator | Character to separate the integer from the fractional part of a price." "Separator dziesiętny | Znak separujący liczbę całkowitą od reszty"
"Thousands separator | Character to separate every three digits of the integer part of a price." "Separator tysięczny | Znak separujący każde następne trzy cyfry od częsci całkowitej"
"Decimal places | How many digits to allow after the decimal separator." "Miejsca dziesiętne | Ile cyfr ma być wyświetlanych po przecinku."
"Currency value | What is the value of the this currency. The price of each product is multiplied by this value when displaying it to the user." *no-translation-available*
"Example of this currency formatting." "Przykład formatowania waluty."
"Currency code | The abbreviated code of this currency. Usually you can use the three-letters ISO 4217 code." "Kod waluty | Trzyliterowy kod zgodny z ISO 4217. "
"Available currencies | List of the currencies available in the osCommerce store." "Dostępne waluty | Lista dostępnych walut dla sklepu osCommerce."
"Add currency | Add a new currency." "Dodaj walute | Dodaj nową walutę."
"Edit currency | Edit the currency data." "Edytuj walutę | Edytuj dane waluty."
"Delete currency | Delete the currency from the store." "Usuń walutę | Usuń walutę ze sklepu."
"Update all exchange rates | Download the current exchange rate of all currencies from an online source." *no-translation-available*
"Update all exchange rates" *no-translation-available*
"Set as default currency | Set the currency as the default for the product prices. Please note that product values will not be changed, only the displayed currency.." *no-translation-available*
"Set as default" "Ustaw jako domyślne"
"Currency updating list | This list shows the current and updated values of the currencies. Each currency is marked as Equal (the currency does not need updating), Different (the currency will be updated), Unknown (the currency value was not found) and Error (an error ocurred while retrieving its value)." *no-translation-available*
"Confirm | Press to accept the updating changes." "Potwierdź | Kliknij by zaaceptować zmiany."
"Confirm" "Potwierdz"
"License | By using this software you are bound to this software license." "Licencja | Używając tego oprogramowania akceptujesz tą licencję."
"Connection status | Current status of the connection" "Status połączenia | Aktualny status połączenia"
"Connect" "Połącz"
"Disconnect" "Rozłącz"
"Configure" "Konfiguracja"
"Exit" "Wyjśćie"
"Language of products | Choose the language of the products to shown in the product list." "Język produktów | Wybierz język widoczny na liście produktów."
"Add category" "Dodaj kategorie"
"Rename category" "Zmien nazwe kategorii"
"Delete category" "Usuń kategorie"
"Refresh product list" "Odświerz liste produktów"
"Search" "Szukaj"
"Add product" "Dodaj produkt"
"Edit product" "Edytuj produkt"
"Delete product" "Usuń produkt"
"Delete products" "Usuń produkty"
"Export selected products" "Eksportuj zaznaczone produkty"
"Print selected products" "Drukuj zaznaczone produkty"
"Start the quick search" "Szybkie szukanie"
"Quick search | Type any word to look for it in the model, name or description of the products." "Szybkie szukanie | Wpisz słowo by szukać w/g modelu, nazwy lub opisu produktu. "
"Database" "Baza danych"
"Configuration..." "Konfiguruj.."
"Catalog" "Katalog"
"Refresh category list" "Odśwież liste kategorii"
"Search product..." "Szukaj produktu..."
"Add manufacturer" "Dodaj producenta"
"Rename manufacturer" "Zmień nazwe producenta"
"Delete manufacturer" "Usuń producenta"
"Manage currencies" "Zarządzanie walutami."
"Products" "Produkty"
"Copy product record" "Kopiuj rekord produktu"
"Paste product record" "Wklej rekord produktu"
"Select all products" "Zaznacz wszystkie produkty"
"Copy selected products" "Kopiuj wybrane produkty"
"Copy selected products as text" "Kopij wybrane produkty jako tekst"
"As preformatted text" "Jako preformatowany tekst"
"Export products list..." "Export listy produktów..."
"Print selected products to PDF" "Drukuj wybrane produkty do PDF"
"Tools" "Narzędzia"
"Backup database" "Backup bazy danych"
"Display fullscreen" "Pełny ekran"
"SQL log file" "Log SQL"
"PHP server info" *no-translation-available*
"Help" "Pomoc"
"Check for updates" "Sprawdź nowe wersje"
"Visit our website" "Odwiedź naszą stronę WWW"
"Visit the web forums" "Odwiedź forum WWW"
"License" "Licencja"
"About..." "O programie.."
"Change feature" "Zmień"
"Change availability" "Zmień dostępnośc"
"Available" "Dostępny"
"Not available" "Niedostępny"
"Change price" "Zmień cenę"
"Change special price" "Zmień cenę specjalną"
"Change quantity" "Zmień ilość"
"Change category" "Zmień kategorię"
"Change manufacturer" "Zmień producenta"
"Change model" "Zmień model"
"Change weight" "Zmień wagę"
"Expand this category" "Rozwiń tą kategorię"
"Collapse this category" "Zwiń tą kategorię"
"Expand all categories" "Rozwiń wszystkie kategorie"
"Collapse all categories" "Zwiń wszystkie kategorie"
"General product data" "Ogólne dane produktu"
"Weight" "Waga"
"Special price" "Cena specjalna"
"Price (net)" "Cena (netto)"
"Quantity" "Ilość"
"Model" "Model"
"Manufacturer" "Producent"
"Category" "Kategoria"
"Tax class" "Skala podatku"
"Availability date" "Data dostępności"
"Creation date" "Data utworzenia"
"Modification date" "Data modyfikacji"
"Price (gross)" "Cena (brutto)"
"Product category | Enter the category of the product. If you left this option empty, the product will not be assigned to any category. The product will be available by searching in OSCommerce, but it won't be found by navigating the categories." "Kategoria produktu | Podaj kategorię dla produktu. If you left this option empty, the product will not be assigned to any category. The product will be available by searching in OSCommerce, but it won't be found by navigating the categories."
"Product manufacturer | Set the manufacturer of the product." "Producent produktu | Podaj producenta dla produktu."
"Product model | Enter the model of the product. You can use letters and numbers." "Model produktu | Podaj model produktu, możesz użyc liter i cyfr."
"Quantity on stock | Enter the quantity of this product available on stock." "Ilość w sklepie | Podaj ilośc towaru dostępną w sklepie."
"Net price | Price before taxes (gross price - taxes)." "Cena netto | Cena brutto minus podatek"
"Product special offer price | You can enter a special offer price for this product." *no-translation-available*
"Product weight | Enter the weight of the product." "Waga produktu | Podaj wagę produktu."
"Is the product for sale? | Set if the product is available or not for sale." "Produkt dostępny do sprzedaży ? | Ustaw czy produkt jest dostępny do sprzedaży. "
"Tax class | Select the tax class that will be applied to the product." "Skala podatku | Wybierz skale podatku dla produktu."
"Currency used to store this value." "Waluta używana do zapisanie tej wartości."
"Availability date | Set the date the product will be available for sale." "Data dostępności | Ustaw datę od kiedy produkt będzie dostępny w sprzedaży."
"Creation date | Shows the date the product record was created." "Data utworzenia | Data utworzenia rekordu produktu."
"Modification date | Shows the date the product record was last modified." "Data modyfikacji | Data ostatniej modyfikacji rekordu produktu."
"Gross price | Price after taxes (net price + taxes)." "Cena brutto | Cena netto plus podatek"
"Product description" "Opis produktu"
"Name" "Nazwa"
"Description" "Opis"
"URL" "URL"
"Viewed" "Ogladano"
"Product name | Enter the product name. Avoid using HTML tags." "Nazwa produktu | Podaj nazwę produktu. Bez znaczników HTML"
"Product description | Enter the description of the product for this language. You can enter HTML tags if desired." *no-translation-available*
"Product's site URL | Enter the URL of the manufacturer site of this product." "Adres URL producenta | Podaj adres URL producenta tego prroduktu."
"Viewed | How many times this product has been viewed in this language." "Oglądany | Ile razy produkt był oglądany w danym języku."
"Strip HTML tags | Deletes the HTML code in the Name and Description fields." "Usuń tagi HTML | Usuwa znaczniki HTML z pola Nazwa i Opis."
"Strip HTML" "Usuń HTML"
"Product image" "Obrazek produktu"
"Clear the image list cache." *no-translation-available*
"Estimated download time for a dialup connection." "Przewidywany czas ściągania dla połączenia 'Dial-Up'"
"Image dimensions and file size." "Rozmiary obrazka i pliku"
"Download product image | Press to download the image from the web server." "Ściągnij obrazek | Kliknij by ściągnąc obrazek z serwera"
"Download image" "Ściągnij obrazek"
"Stop download | Press to stop the downloading of the image from the web server." "Przerwij ściąganie | Kliknij by przerwać ściąganie obrazków z serwera"
"Stop dowload" "Przerwij ściąganie"
"Delete product image | Press to delete the image file from the web server and to clear the image filename from the product record." *no-translation-available*
"Delete image" "Usuń obrazek"
"Upload product image | Press to upload an image file to the web server." *no-translation-available*
"Upload image" *no-translation-available*
"DEBUG | This frame contains the latest response from the web server." "DEBUG | Ta ramka zawiera ostatnią odpowiedź z serwera WWW."
"Select product image | Press to select an image file already available in the web server." *no-translation-available*
"Select image" "Wybierz obrazek"
"File name of image | Enter the URL of the product's image." "Nazwa pliku obrazka | Podaj URL obrazków produktów."
"File name of image." "Nazwa pliku obrazka."
"Unlink product image | Press to clear the image filename from the product record. The image file will not be deleted.from the web server." *no-translation-available*
"Unlink image" *no-translation-available*
"Download all images | Press to download all images at the same time." "Ściągnij wszystkie obrazki | Naciśnij by ściągnać wszystkie obrazki jednocześnie"
"Download all images" "Ściągnij wszystkie obrazki"
"Disable this debug listing" "Wyłącz podgląd debugowania"
"Click to cancel the process..." "Kliknij by anulować..."
"Cancel" "Anuluj"
"Confirm | Press to accept the synchronization changes." "Potwierdź | Kliknij by zaakceptować zmiany."
"Module execution information | Show the information data given by the executed module." "Informacje uruchomienia modułu | Podgląd informacji zwrcanych przez moduł podczas uruchomienia. "
"Synchronization list | This list shows the matching, not matching and unchanged items requested to the external module." *no-translation-available*
"Copy list to clipboard" "Kopiuj listę do schowka"
"Copy different records to clipboard" "Kopiuj różne rekordy do schowka"
"Copy equal records to clipboard" "Kopiuj równe rekordy do schowka"
"Copy unknown records to clipboard" "Kopiuj nieznane rekordy do schowka"
"Copy not allowed records to clipboard" "Kopiuj niedozwolone rekordy do schowka"
"Product category | Set to restrict the search to products in a given category." *no-translation-available*
"Product manufacturer | Set to restrict the search to products from a given manufacturer." *no-translation-available*
"Product model | Set to search based on the model string. You can use incomplete strings. For example, P132 would match SWP132-9." *no-translation-available*
"Product name | Set to search based on the product name. You can use incomplete strings. For example, RADIO would match PORTABLE RADIO WITH AM/FM." *no-translation-available*
"Product description | Set to search based on the product description. You can use incomplete strings." *no-translation-available*
"Search based on special price | You can set it to search only those products with or without special price." "Szukanie według ceny specjalnej | Szukaj według ceny specjalnej."
"Search based on special price" "Szukanie według ceny specjalnej"
"No matter the special price" "Bez znaczenia na cenę specjalną"
"Only those without special price" "Tylko bez ceny specjalnej"
"Only those with special price" "Tylko z ceną specjalną"
"Search based on image | You can set it to search only those products with or without an image. Note that this option will not check if the image actually exist on the web server." "Szukanie według obrazka | Możesz wyszukiwać produkty z i bez obrazka. Ta opcja nie sprawdza czy obrazek istnieje na serwerze."
"Search based on image" "Szukanie według obrazka"
"No matter the image" "Bez względu na obrazek"
"Only those without image" "Tylko bez obrazka"
"Only those with image" "Tylko z obrazkiem"
"Search based on availability | You can set it to search only available or unavailable products." *no-translation-available*
"Search based on availability" "Szukanie według dostępności"
"No matter the availability" "Bez znaczenia na dostępność"
"Only those not available" "Tylko niedostępne"
"Only those available" "Tylko dostępne"
"SQL Log | This is the conent of the SQL log file." "Log SQL | Zawartość pliku logu SQL."
"Clear" "Wyczyść"
"Memory usage:" "Użycie pamięci:"
"About " "O programie.."
"To be used with" "Użyty z"
"Language files translated by" "Pliki językowe przetłumaczone przez "
"Connected store:" "Połącz"
"Detected osCommerce extensions:" "Wykryte rozszerzenia osCommerce:"
"Detected osCommerce database tables:" "Wykryte rozszerzenia osCommerce:"
"Upload product image" *no-translation-available*
"Image files" "Pliki obrazków"
"All files (*.*)" "Wszystkie pliki (*.*)"
"Uploading image file..." "Upload pliku obrazka..."
"Choose a color..." "Wybierz kolor..."
"Settings of " "Ustawienia "
"Do you want to contribute with a translation in your native language?" "Chcesz uczestniczyć w translacji na Twój rodzimy jezyk ?"
"It is very easy, and you don't have to be a programmer to do it." "To łatwe, nie musisz być programistą by to zrobić."
"Please visit the website for more information." "Więcej informacji na naszej stronie WWW"
"For all web connections" "Dla wszystkich połączeń webowych"
"For OSCPM script only" "Dla skryptu OSCPM"
"To check updates only" "Dla sprawdzania aktualizacji"
"Configuration files" "Pliki konfiguracji"
"Saving configuration file..." "Zapis konfiguracji..."
"Loading configuration file..." "Wczytywanie konfiguracji..."
"Cannot find the proxy settings automatically." "Niepowodzenie autokonfiguracji proxy."
"The font will change until you restart the application." "Zmiana fontu nastąpi po restarcie aplikacji."
"Error while editing report" "Błąd podczas edycji raportu"
"Test data" "Test danych"
"Are you sure you want to delete this module configuration?" "Chcesz usunąć konfiguracje tego modułu?"
"Executable files" "Pliki wykonywalne"
"Choosing module file..." "Wybierz plik modułu.."
"Missing or wrong data." "Brak lub błędne dane."
"Module configuration" "Koniguracja modułu"
"Currency configuration" "Konfiguracja waluty"
"The currency value cannot be zero." "Wartość waluty nie może byc zerowa."
"The currency name cannot be empty." "Nazwa waluty nie może byc pusta."
"The currency code cannot be empty." "Kod waluty nie może byc pusty."
"Currencies management" "Zarządzanie walutami"
"Are you sure you want to delete this currency?" "Chcesz usunąć tą walutę?"
"This currency is the default currency. It cannot be deleted." "Ta waluta jest domyślna.Nie może być usunięta."
"Are you sure you want to change this currency?" "Chcesz zmodyfikować tą walutę?"
"Getting exchange rates..." *no-translation-available*
"Loading currency list..." "Ładowanie listy walut...."
"There was an error while downloading the exchange rates from the server." *no-translation-available*
"Are you sure you want to set this currency as the default?" "Czy chcesz ustawić tą walute jako domyślną"
"Currency update confirmation" "Potwierdzenie aktualizacji waluty"
"Currency" "Waluta"
"Old value" "Stara wartość"
"New value" "Nowa wartość"
"Yes" "Tak"
"No" "Nie"
"Superb quality" "Wysoka jakość"
"Good quality" "Dobra jakość"
"Normal quality" "Normalna jakość"
"Average quality" "Średnia jakość"
"Bad quality" "Zła jakość"
"License of " "Licencja "
"Connecting to database..." "Łączenie do bazy danych.."
"Enter the database password" "Podaj hasłobazy danych"
"Detecting extensions..." "Wykrywanie rozszerzeń..."
"Connecting..." "Łączenie..."
"There was an error while trying to get the PHP configuration from the server." "There was an error while trying to request a backup to the server."
"Loading configuration list..." "Wczytywanie konfiguracji..."
"Loading language list..." "Ładowanie listy języków..."
"Loading category list..." "Ładowanie listy kategorii..."
"Loading manufacturers list..." "Ładowanie listy producentów..."
"Loading taxes list..." "Ładowanie listy podatków.."
"Rendering..." "Rendering..."
"There was an error while trying to get the osCommerce addons list." "Błąd pobierania listy dodatków osCommerce."
"Disconnecting..." "Rozłączanie..."
"ID" "ID"
"Price" "Cena"
"Image" "Obrazek"
"products" "produkty"
"???" "???"
"Mem:" "Pamięc:"
"There was an error while loading the category list." "Błąd pobierania zawartości katalogu obrazków."
"There was an error while loading the manufacturers list." "Błąd pobierania zawartości katalogu obrazków."
"There was an error while loading the languages list." "Błąd usuwania pliku obrazka..."
"There was an error while loading the product list for this category." "Błąd usuwania pliku obrazka..."
"There was an error while loading the tax list." "Błąd usuwania pliku obrazka..."
"DEFAULT" "DEFAULT"
"There was an error while loading the configuration list." "Błąd pobierania zawartości katalogu obrazków."
"Loading product list..." "Ładowanie listy produktów..."
"Loading product list." "Ładowanie listy produktów."
"Searching product..." "Szukanie produktu..."
"Do you really want to update this product?" "Chcesz zaktualizować ten produkt?"
"Updating product data..." "Aktualizacja danych produktu..."
"Preparing update query..." *no-translation-available*
"Deleting general product data..." "Usuwanie ogólnych danych produktu..."
"There were errors while trying to delete one or more product images." "Błąd podczas usuwania jednego lub więcej obrazków produktu"
"Adding product record..." "Dodawanie rekordu produktu..."
"Updating availability..." "Aktualizacja dostępności..."
"Type the new price (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):" "Podaj nową cenę (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):"
"Change price for products" "Zmień cene produktów"
"Change price for product " "Zmień cene produktu"
"Updating prices..." "Aktualizacja cen..."
"Zero value not allowed." "Zerowa wartość nie dozwolona."
"Type the new special price (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%, 0 to disable):" "Podaj nową cene specjalną (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%, 0 to disable):"
"Change special price for products" "Zmień cenę specjalną produktów"
"Change special price for product " "Zmień cenę specjalną produktu"
"Updating special prices..." "Aktualizacja ceny specjalnej..."
"Type the new quantity (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):" "Podaj nową ilość (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):"
"Change quantity for products" "Zmień ilość produktów"
"Change quantity for product " "Zmień ilość produktu"
"Updating quantity..." "Aktualizacja ilości..."
"Negative value not allowed." "Ujemna wartośc nie dozwolona."
"Select the new manufacturer:" "Wybierz nowego producenta:"
"Change manufacturer for products" "Zmień producenta produktów"
"Change manufacturer for product " "Zmień producenta produktu"
"Updating manufacturer..." "Aktualizacja producenta..."
"Select the new category:" "Wybierz nową kategorię:"
"Change category for products" "Zmień kategorię produktów"
"Change category for product " "Zmień kategorię produktu"
"Updating category..." "Aktualizacja kategorii.."
"Do you want to move these products to category " "Chcesz przenieść te produkty do kategorii"
"Change model for product " "Zmień model produktu"
"Type the new model:" "Podaj nowy model:"
"Updating model..." "Aktualizacja modelu.."
"Change weight for product " "Zmień wagę produktu"
"Type the new weight:" "Podaj nową wagę:"
"Updating weight..." "Aktualizacja wagi..."
"THIS IS A SPECIAL DEBUG-VERSION. Use it only to report crashes and fatal errors. DO NOT DISTRIBUTE. The full open-source version can be found in the website." "THIS IS A SPECIAL DEBUG-VERSION. Use it only to report crashes and fatal errors. DO NOT DISTRIBUTE. The full open-source version can be found in the website."
"Do you really want to quit the " "Chcesz opuścić "
"Do you really want to delete the selected products?" "Chcesz usunąć wybrane produkty?"
"Deleting product..." "Usuwanie produktu..."
"Saving product..." "Zapisywanie produktu..."
"Product ID" "ID produktu"
"Category ID" "ID kategorii"
"Category name" "Nazwa kategorii"
"Manufacturer ID" "ID producenta"
"Manufacturer name" "Nazwa producenta"
"Product name" "Nazwa produktu"
"Text record files" "Pliki tekstowe rekordów"
"Exporting product list..." "Eksportowanie listy produktów..."
"Error while exporting product list" "Błąd eksportowania listy produktów"
"Error while printing product list" "Błąd drukowania listy produktów"
"Acrobat Reader files" "Pliki Acrobat Reader"
"Printing product list to PDF..." "Drukowanie listy produktów do PDF..."
"Printing to PDF" "Drukowanie do PDF"
"Type the subject of the PDF file:" "Podaj opis pliku PDF:"
"Change date" "Zmień datę"
"Times viewed" "Oglądano"
"Do you really want to delete this category?" "Chcesz usunąć kategorię ?"
"Deleting category record..." "Usuwanie rekordu kategorii..."
"Add new category" "Dodaj nową kategorię"
"Enter the name of the new category and its translations." "Podaj nazwę kategorii i jej tłumaczenie"
"Adding category record..." "Dodawanie rekordu kategorii..."
"Enter the new name of the category and its translations." "Podaj nową nazwę kategorii i jej tłumaczenie"
"Getting single category data..." *no-translation-available*
"Do you really want to update this category name?" "Chesz zaktualizowac nazwe kategorii?"
"Updating category record..." "Aktualizacja rekordu kategorii..."
"Updating category record.." "Aktualizacja rekordu kategorii.."
"Adding category record.." "Dodanie rekordu kategorii..."
"Adding category descriptions.." "Aktualizacja opisu kategorii..."
"Searching parent category.." "Przeszukiwanie nadrzędnej kategorii..."
"Moving categories from category.." "Przeniesienie kategorii z kategorii..."
"Deleting category record.." "Usuwanie rekordu kategorii..."
"Deleting category descriptions.." "Usuwanie opisu kategorii..."
"Moving products from category.." "Przeniesienie produktów z kategorii..."
"Checking for updates..." "Sprawdzanie nowych wersji..."
"There is a new version available. Do you want to download it?" "Nowa wersja jest dostępna. Sciągnąć ?"
"There is not a new version available." "Brak dostępnych nowych wersji."
"Cannot contact the software website. Check your network connection and proxy settings." "Nie można połączyć sie z serwerem. Sprawdż połączenie i koniguracje proxy."
"Add new manufacturer" "Dodaj nowego producenta"
"Type the name of the new manufacturer (avoid using HTML tags):" "Podaj nową nazwe producenta (bez znaczników HTML):"
"Adding manufacturer record..." "Dodawanie rekordu producenta..."
"Adding manufacturer data..." "Dodawanie danych producenta..."
"Adding manufacturer extra data..." "Dodawanie innych danych producenta..."
"Select the manufacturer to rename:" "Wybierz producenta do zmiany nazwy:"
"Edit the name of the manufacturer (avoid using HTML tags):" "Edytuj nazwę producenta (bez tagów HTML)"
"Do you really want to update this manufacturer name?" "Checsz zaktualizować nazwę producenta?"
"Updating manufacturer record..." "Aktualizacja rekordu producenta..."
"You must select a valid manufacturer." "Wybierz prawidłowego producenta."
"Select the manufacturer to delete (all products by this manufacturer will be reassigned to a null manufacturer):" "Wybierz producenta do usunięcia (wszytkie produkty skojarzone z tym producentem będą mialy puste pole producent)"
"Do you really want to delete this manufacturer?" "Chcesz usunąc tego producenta?"
"Deleting manufacturer record..." "Usuwanie rekordu producenta.."
"Do you really want to download a database backup of the store?" "Chcesz pobrać backup bazy sklepu?"
"This operation may take a few minutes." "Ta operacja może zająć kilka minut."
"Getting database backup..." "Pobieranie backupu bazy..."
"Backup files" "Backup plików"
"Saving database backup..." "Zapis backupu bazy..."
"There was an error while trying to request a backup to the server." "There was an error while trying to request a backup to the server."
"Adding currency record..." "Dodawanie rekordu waluty..."
"Deleting currency record..." "Usuwanie rekordu waluty..."
"Updating currency record..." "Aktualizacja rekordu waluty..."
"There was an error while loading the database table names." "Błąd usuwania pliku obrazka..."
"I will continue as normal." "Kontynuacja w trybie normalnym."
" bytes" " bajtów"
"There was an error while trying to connect to the server-side script." "Błąd łączenia z skryptem serwera."
"Please check it is installed and check your proxy settings." "Sprawdź czy zainstalowano i skonfigurowano poprawnie proxy."
"General script error." "Ogólny błąd skryptu."
"The script failed and could not even report the error." "Błąd skryptu - nie zwrócono szczegółowego błedu"
"There was an error while trying to connect to the web file." *no-translation-available*
"This could be a temporary failure in the web server. Please, try later." "Serwer WWW czasowo niedostępny. Spróbuj ponownie później."
"But also could be a misconfiguration; please check your proxy settings." "Błąd konfiguracji? - sprawdź ustawienia proxy."
"Integrity check failed, the returned data was corrupted." *no-translation-available*
"The version of the server-side script is wrong." "Błędna wersja skryptu server-side."
"Zainstaluj plik dostarczony z tą aplikacją."
"The server image directory cannot be found." "Katalog obrazków na serwerze nie odnaleziony."
"The password is not correct." "Błędne hasło."
"There has been an error while trying to get the server password." *no-translation-available*
"The server has blocked any connection from this IP address after too many login failures." *no-translation-available*
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script." *no-translation-available*
"The requested file cannot be found." "Żądany plik nieodnaleziony."
"There has been an error deleting the file (the file was not deleted)." *no-translation-available*
"There has been an error deleting the file." *no-translation-available*
"There has been an error while uploading the file (the uploaded file was not found)." *no-translation-available*
"There has been an error while uploading the file (the uploaded file could not be moved)." *no-translation-available*
"There has been an error while uploading the file (the uploaded file already exists)." *no-translation-available*
"There has been an error while uploading the file." *no-translation-available*
"There has been an error while trying to get the exchange rates (the remote server did not answered)." *no-translation-available*
"There has been an error while trying to get the exchange rates (the currency code is invalid)." *no-translation-available*
"There has been an error while trying to get the exchange rates (no currency code was specified)." *no-translation-available*
"Empty database query." *no-translation-available*
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script (PHP has not support for MySQL)." "Błąd łączenia z skryptem serwera."
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script (cannot find database parameters in the server)." "Błąd łączenia z skryptem serwera."
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script (the database link was lost)." "Błąd łączenia z skryptem serwera."
"Error in SQL query." *no-translation-available*
"Unknown error." "Nieznany błąd."
"The name of the product is missing." "Nie znaleziono nazwy produktu."
"The quantity of the product cannot be negative." "Ilość produktu nie może byc ujemna."
"The price of the product is missing." "Nie znaleziono ceny produktu."
"Downloading image..." "Pobieranie obrazka..."
"Converting image..." "Konwersja obrazka.."
"secs" "sek"
"kbps" "kbps"
"k" "k"
"Double-click to show full-size image..." "Dwuklik otwiera obrazek w pełnym rozmiarze."
"Deleting image..." "Usuwanie obrazka.."
"There was an error while deleting the file." "Błąd usuwania pliku obrazka..."
"Getting list of directories..." "Pobieranie listy katalogów..."
"There was an error while downloading the image directory listing." "Błąd pobierania zawartości katalogu obrazków."
"Deleting old image..." "Usuwanie starego obrazka.."
"Uploading image..." "Upload obrazka..."
"There was an error while uploading the file." *no-translation-available*
"There was an error while deleting the old image." *no-translation-available*
"The product image has been changed but the product record has not been updated." "Zmieniono obrazek produktu ale nie zaktualizowano rekordu produktu."
"Getting image list..." "Pobieranie listy obrazków..."
"There was an error while downloading the images listing." *no-translation-available*
"Select the image image..." "Wybierz plik obrazka.."
"Select the image for the product:" "Wybierz obrazek dla produktu:"
"There was an error while getting image files list." *no-translation-available*
"PHP configuration on server" "Pliki konfiguracji"
"Click to close..." "Kliknij by zamknąć.."
"Connecting to module..." "Łączenie z modułem..."
"Exchanging with module..." "Wymiana z modułem..."
"Disconnecting from module..." "Rozłączanie z modułem..."
"Done with the module." "Zrobiono"
"Module error!" "Błąd modułu"
"Synchronization with external module" "Synchronizacja z modułem zewnetrznym"
"Index value" "Wartość indexu"
"Updating products database..." "Aktualizacja bazy produktów.."
"Done updating database." "Zaktualizowano bazę."
"Unknown sync product" *no-translation-available*
"Unchanged sync product" *no-translation-available*
"Different sync product" *no-translation-available*
"Invalid sync product" *no-translation-available*
"Search product" "Szukaj produktu"
"SQL query log" "Log SQL"
"lines" "linii"
 
 
NA fum/lmd: 2007.07.15
Copyright ©1994-2018 by Mario A. Valdez-Ramírez.
no siga este enlace / do not follow this link